653 ereduaren 4. orrialdea, autolikidazioa

1. Autolikidazioa:

4. orrialdea

Jabe soila bakoitzeko orri bat bete behar da.

2. Zergaduna:

Jabe soila

 • Ahaidetasuna:

  Zergadun guztiak zerrendatu behar dira eta bakoitzaren datuak zehaztu: identifikazioa, zenduarekin daukan ahaidetasuna eta, minusbaliotasundun pertsona izanez gero, minusbaliotasun-gradua.

  • CY Ezkontidea.
  • PH Izatezko bikotekide, 2/2003 Legean eratutakoa.
  • AS Aurreko ahaidea, zuzeneko odolahaidetasuna, (aita, ama, aitite-amama,…).
  • DS Ondorengoa, zuzeneko odolahaidetasuna, (seme-alabak, ilobak,…).
  • C2 Bigarren graduko alboko odol-ahaideak (neba-arrebak, ahizpak edo anaiak).
  • C3 Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osaba-izebak eta ilobak).
  • AA Ezkontza bidezko aurrekoak, are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere (aitaginarreba-amaginarrebak).
  • DA Ezkontza bidezko ondorengoak (errain-suhiak eta ondorengoak), are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
  • C4 Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak).
  • OT Gainerako mailak eta ahaide ez direnak.
 • Taldea:
  • 1. Taldea:
   • Ezkontidea,
   • Izatezko bikotekide, 2/2003 Legean eratutakoa,
   • Aurreko ahaidea, zuzeneko odolahaidetasuna, (aita, ama, aitite-amama,…),
   • Ondorengoa, zuzeneko odolahaidetasuna, (seme-alabak, ilobak,…).
  • 2. Taldea:

   Bigarren graduko alboko odol-ahaideak (neba-arrebak, ahizpak edo anaiak).

  • 3. Taldea:
   • Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osaba-izebak eta ilobak),
   • Ezkontza bidezko aurrekoak, are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere (aitaginarreba-amaginarrebak),
   • Ezkontza bidezko ondorengoak (errain-suhiak eta ondorengoak), are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
  • 4. Taldea:
   • Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak).
   • Gainerako mailak eta ahaide ez direnak.
3. Kuota:

Autolikidazioa

Partaidetza balioa: Finkatutako ondasunen edo haien gianeko eskubideen zenbatekoa jarri.

Gozamen-balioa: Gozamenaren zenbatekoa jarriko da, ehunekoa kontuan hartuta.

Aurreko zerga oinarriak

 • Gozamenaren jatorria "OINORDETZA" bada eta heriotzarengatik edo epemuga amaitzeagatik finkatzen bada, izendatu oinordetzari dagozkion ondasunen eta eskubideen guztizko balioa, horiek aurreko espedienteetan aitortu badira.
 • Gozamenaren jatorria "DOHAINTZA" bada eta heriotzarengatik edo epemuga igarotzeagatik finkatzen bada, jabetza soila lortzearen zerga-oinarria gehi meta daitezkeen dohaintzenak izendatu.

Zerga-oinarria: Gozamenaren balioa - salbuespenak + aurreko zerga oinarriak izango da.

Ahaidetasunagatiko txikipena: I. TALDEAN dauden ahaidetasunetarako, sortzapenen zerga-oinarriak 2014/01/1 baino lehenagokoak badira, zerga-oinarri horien zenbatekoak kontuan hartu beharko dira, agortu gabeko ahaidetasunarengatik murrizketa zehazteko.

Murrizketaren kopuruak:

 • 400.000 € ahaidetasuna ezkontidea edo izatezko bikotekidea (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean ezarritakoarekin bat etorriz eratutako bikotea), aurrekoa edo ondorengoa (zuzeneko odolahaidetasuna) baldin bada;
 • 40.000 €: bigarren graduko alboko odol-ahaideak (nebaarrebak).
 • 20.000 €: ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osabaizebak eta ilobak), ezkontza bidezko aurrekoak eta ondorengoak (aitaginarreba-amaginarrebak, errain-suhiak eta ondorengoak), are maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
 • Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak), ezkontza bidezko bigarren eta hirugarren graduko albo-ahaideak, urrunagoko graduetako ahaideak eta ahaide ez direnak: murrizketarik ez.

Ohiko etxebizitza erosteagatiko murrizketa: %95 x Ohiko etxebizitzaren eskuraketaren zerga-oinarria. Gehienez: 215.000 €.

Etxebizitza eskuratu bada eta eskuratzailea etxebizitza horretan eskualdatzailearekin bizi izan bada eskualdaketa gertatu aurreko bi urteetan, eskuraketak %95eko txikipena edukiko du zerga oinarrian, 215.000 €ko mugarekin.

Kuota osoa

Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, izatezko bikotea -2/2003 legez osatutakoa-, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.

 • I. tarifa (II. eta III. taldeak): Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak, odoleko neba-arrebak, osaba-izebak eta ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
 • II. tarifa (IV taldea): Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
I Tarifa- II eta III taldeak (2018/01/01etik aurrera)
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 5,70
9.230,00 526,11 18.450,00 7,98
27.680,00 1.998,42 18.450,00 10,26
46.130,00 3.891,39 46.110,00 12,54
92.240,00 9.673,58 92.220,,00 15,58
184.460,00 24.041,46 276.650,00 19,38
461.110,00 77.756,23 461.080,00 23,18
922.190,00 184.534,57 1.383.230,00 28,50
2.305.420,00 578.755,12 Hortik aurrera 34,58
II Tarifa- IV Taldea
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 7,60
9.230,00 701,48 18.450,00 10,64
27.680,00 2.664,56 18.450,00 13,68
46.130,00 5.188,52 46.110,00 16,72
92.240,00 12.898,11 92.220,00 20,52
184.460,00 31.821,66 276.650,00 25,08
461.110,00 101.205,48 461.080,00 29,64
922.190,00 237.869,59 1.383.230,00 35,72
2.305.420,00 731.969,34 Hortik aurrera 42,56

Sartu beharreko kuota: Eragiketa honen emaitza izango da: kuota likidoa - aurreko kuotak.

4. Sinadura:

Sinadura

Data eta sinadura: Zergadunak edo aurkezleak inprimakiazalean eta 4. orrialdean sinatu behar ditu.


Itzuli