Inbentarioa, 653 ereduaren 2. eta 3. orrialdea

1. Inbentarioa:

Inbentarioa

2. Gozamendunaren eta jabe soilaren datuak:

Gozamendunaren eta jabe soilaren datuak

Jabe soila eta gozamendunaren datuak beteko dira.

Sortzapen-data: Adieraz ezazu gozamenaren iraungitze-data.

3. Ondasun higiezinen eta haien gaineko eskubideen zerrenda:

Ondasun higiezinak

Gakoa

  • UR: Hirikoa: Ondasunak hiri-izaera badu.
  • RU: Landalurrekoa: Ondasunak landa-izaera badu.

Zenbaki finkoa / Katastroko erreferentzia

Adieraz ezazu katastroko erreferentzia edo higiezinaren zenbaki finkoa. Bizkaiko Katastroko Bulego Birtualeko loturara sartu ahal izango da.

BLHn dauden landalurrekoak izanez gero, katastroko erreferentzia ez da derrigorrezkoa izango, eta poligono eta partzelako zenbakia adierazi beharko da. BLHtik kanpora dagoen landalurrekoa bada, aldiz, katastroko erreferentzia adierazi beharko da.

Ondasun edo eskubidearen deskribapena

Deskribatu, ahalik eta argi eta zehatzen, zerrendan jarritako ondasuna. Hiri-izaera duten ondasunak izanez gero, adierazi, adibidez, etxebizitza, merkataritza-lokala garajea, eta abar, baldin bada, eta baita dauden tokiko helbidea ere. Landa-izaera duten ondasunak izanez gero, adierazi, adibidez, landa-eraikuntza, landa-finka bada eta kokatuta dauden lekua.

Irabazpidezko ondasuna edo foru-komunikaziopeko ondasuna bada, adierazi irabazpidezko sozietatearen partaidetza edo foru-komunikazioaren partaidetza, partaidetza hori %100ekoa baino txikiagoa izango balitz (adibidez: etxebizitza, lokalaren zati zatiezina, etab…).

Guztirako balioa

Adieraz ezazu higiezinaren guztizko balioa. Ondasun higiezinaren balioztapena sortzapenaren datan egiazko balioarekin bat egin behar da.

Ondasuna edo eskubidea (irabazpidezkoa edo komunikatua) irabazpidezko sozietateari edo foru-komunikazioari zati batean bakarrik balegokio, partaidetza horren zenbatekoa agertuko da.

%

Deskribatutako ondasunaren gaineko partaidetza-portzentajea adieraziko da.

Ondasun higiezina ezkontide biena bada, eta araubide ekonomikoa irabazpidezko sozietate edo forukomunikazio bidezkoa bada, partaidetza-portzentajea %100ekoa izango da.

Partaidetza balioa

Ondasunaren balioa, partaidetzaren ehunekoa aplikatuta. Guztizko balioaren %50 izango da, tasan irabazpidezkoa edo komunikatua adierazi bada. Pribatiboa adierazi bada, guztizko balioaren %100 izango da.

4. Ondasun higigarrien eta eskubideen zerrenda:

Ondasun higigarriak

Gakoa

  • DE: kontu korronteko edo aurrezki-kontuko gordailuak, agerikoa edo eperako.
  • DP: zor publikoa, betebeharrak, bonuak eta gainerako balioak.
  • AC: akzioak, partaidetzak eta inbertsio-funtsak.
  • OT: arte-objektuak, antzinako gauzak eta beste ondasun eta eskubide batzuk.
  • VE: ibilgailu, itsasontzi eta aireontziak.

Guztirako balioa

Adieraz ezazu higigarriaren guztizko balioa.

Ondasuna edo eskubidea (irabazpidezkoa edo komunikatua) irabazpidezko sozietateari edo foru-komunikazioari zati batean bakarrik balegokio, partaidetza horren zenbatekoa agertuko da.

%

Deskribatutako ondasunaren gaineko partaidetza-portzentajea adieraziko da.

Ondasun higiezina ezkontide biena bada, eta araubide ekonomikoa irabazpidezko sozietate edo forukomunikazio bidezkoa bada, partaidetza-portzentajea %100ekoa izango da.

Partaidetza balioa

Ondasunaren balioa, partaidetzaren ehunekoa aplikatuta. Guztizko balioaren %50 izango da, tasan irabazpidezkoa edo komunikatua adierazi bada. Pribatiboa adierazi bada, guztizko balioaren %100 izango da.


Itzuli