Dohainak eta Lehentasunezkoak izango diren jarduerak

Zergadunak irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak araupetu dituzten foru arauetan aipatzen diren erakundeei egindako emarien %30eko kenkaria aplika daiteke.

Bizkaiko Lurralde Historikoarentzatlehentasunezkotzatjotako jarduerek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenzergadunek eskubidea izango dute kuota osotik kentzeko lehentasunezkotzat jotako jardueretara bideratutakokopuruen 100eko 45.

Kenkarirako oinarritzat hartzen den zenbatekoa (emaria) ezin da izan zerga-oinarriaren %35 baino gehiago.

Araubidea

91 artikulua eta 20. Xedapen Gehigarria , abenduaren 5eko 13/2013 Foru-Araua (551 KB)


Itzuli