Pertsona fisiko baten behar fiskalen laburpena. Epigrafea 641, Fruituak, barazkia

1. Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsua:

Erroldan alta eman behar du 036 ereduaren bidez, jarduera era eragingarrian hasi eta hilabeteko epearen barruan.

Jardueraren betearazpena hasi ez arren aurretiazko gastuak eta inbertsioak baditu 036 eredu bat aurkez dezake jarduera hasi aurreko alta bat jakinaraziz.

Ereduaren 3. orrian BEZ eta PFEZ araubideak aukeratu behar dituzu. Laburpen honetan ematen den informazioa lagungarri izango duzu alta eredu horretan hautatu behar dituzun aukerak betetzeko.

Esteka honetan egin beharreko izapideari buruzko informazio zehatza izango duzu:

 

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza etektronikoa eta Bizkaibai:

www.ebizkaia.eus helbide elektronikoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa, eta Foru Aldundiak herritarren eskura jartzen du internet bidez era guztietako kontsulta eta izapideak egiteko, betiere informaziorako sarbidean eta jardueren izapideetan segurtasun-berme guztiak egonda.

Horren bitartez, besteak beste, zerga izaerako harremanak gauzatzen dira Ogasuna eta Finantzak Sailaren bitartez, baliabide elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabilita.

Egoitza elektronikora sartzeko, identifikazio elektronikorako bideren bat behar duzu. Esteka honetan kontsulta dezakezu nola lortu, nola aktibatzen diren, nola erabiltzen diren, pasahitza nola berreskuratu eta abar.:

3. Behar diren liburuak:

Pertsona fisikoek, ondasun erkidegoek eta beste entitate batzuek, jarduera ekonomikodunek, Eragiketa ekonomikoen erregistro liburua eraman eta kontserbatu behar dute. Jarduera ekonomikoa ondasun erkidegoen bidez egitekotan, ondasun erkidegoa da liburua egiteko behartuta dagoena, ez pertsona fisikoa.

Eragiketa ekonomikoen erregistro liburu bakar baten erregistratuko ditu bere sarrerak, gastuak, jarduerari atxikita dauden ondasunak, etab. Halaber, euren etekina arrunta den zuzeneko zenbatespenaren modalitatearen bidez ezartzen badute derrigorrez kontabilitatea Merkataritza Kodean ezarri denari doituta eduki behar dute.

140 ereduaren bidez informazioa era telematikoan aurkeztuko du otsailean (aurreko ekitaldiari buruzko datuei dagokienez).

Batuzi helduta bazaude:

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eraman behar duzu Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburua, bai betebehar hori arautzen duen araudian ezarritako baldintzetara egokitutako software batekin, bai pertsona fisikoen eta ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen eta Errentak ESLEITZEKO ARAUBIDEAN dauden erakundeak (EEAE) beste batzuen EEEL aplikazioa erabiliz (140 eredua).

Batuzi buruzko informazio gehiago:

 

4. Fakturazioa:

Jarduera ekonomikoetan etekinak lortzen dituzten zergadun guztiek faktura eta horren kopia jaulki eta eman behar dituzte, BEZaren ondoreetarako atxikita dauden araubidea gorabehera. Kasu jakin batzuetan zilegi izango da faktura sinplifikatuak egitea. Faktura sinplifikatuek 2013. urtetik aurrera "tiketak" ordezkatzen dituzte, desagertzen direnak.

Irailaren 1etik aurrera BATUZ y ticketbai sitema erabili ahal izango duzu "egin zure faktura" aplikazioarekin.

Baliokidetasun errekarguaren araubideari atxikita dauden txikizkako merkatariek, aldi berean jarduera enpresarialak edo profesionalak egiten badituzte jarduera enpresarialaren beste sektore batzuetan, faktura desberdinetan dokumentatuta eduki behar dituzte hurrenez hurren araubide horretan sartzen diren jardueretarako eta gainerako jardueretarako diren merkatugaien eskuraketak.

5. BEZ:

Baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia

Araubide hau berariaz da aplikagarria txikizkako merkatarientzat. Araubide honen aplikazioak ondokoak eskatzen ditu:

  1. Erosketetan txikizkarien hornitzaileek, BEZa ez ezik, baliokidetasun errekargua jasanarazten dizkiete eta hori ingresatzeko obligazioa dute.
  2. Euren merkataritzako eragiketetan, eta baita berariaz jarduera horretan erabiltzen dituzten ondasunen edo eskubideen eskualdaketetan ere, BEZa jasanarazi behar diete euren bezeroei, baina ez errekargua. Dena dela, ez dituzte derrigorrez jasanarazitako kuota horiek autolikidazio baten zainpetu behar, ezta zerga ingresatu ere. Halaber, ezin dute jarduera hauetan jasandako BEZa kendu.

Jarduera horri lotuta dauden ondasun higiezinak saltzen badira eta eragiketa, zergaren terminoetan, bigarren eskualdaketa moduan jotzen bada, aukera dago salbuespenari uko egiteko eta eragiketa horretan sortutako BEZa jasanarazi, likidatu eta ingresatu egin beharko da. Kasu honetan, higiezinaren erosleak BEZa jasanarazi, likidatu eta ingresatu egin beharko du, subjektu pasiboaren inbertsioa dela eta.

6. PFEZ:

Jarduera ekonomiko baten alta egoeran dauden pertsona fisiko guztiek PFEZaren aitorpena aurkeztu behar dute.

Jardueraren etekina kalkulatzerakoan, kalkulu hori egiteko bi modalitate daude, zuzeneko zenbatespen arrunta eta sinplifikatua.

Zuzeneko zenbatespen arrunta:
Etekin garbia

Urtean lortu diren sarreren eta horiek lortzeko eduki diren gastuen arteko kenketaren bidez kalkulatzen da, Sozietateen gaineko Zergan ezarri diren araukekin bat.

Hori kalkulatzeko abiaburua derrigorrezkoak diren kontabilitateko eta erregistroko liburuetan eta agirietan erregistratutako sarreren eta gastuen aitorpen propioa da. Kontabilitatea Merkataritzako Kodearekin bat burutu behar du.

Etekin garbia= Sarrerak – Gastuak ± Ondare aldaketak.

Zuzeneko zenbatespen sinplifikatua:

zenbatespen sinplifikatua aukera dezakete euren jardueren multzorako aurreko urtean eta eragiketen bolumenari dagokionez gehienez urtero 600.000,00 €-ko bolumena duten pertsonek.

Etekin garbia

Zuzeneko zenbatespen arruntaren eta sinplifikatuaren arteko alde nagusia honakoa da: zenbatespen sinplifikatuan ez dira aintzat hartzen narriaduragatiko galerak eta turismo ibilgailuen eta horien atoien, ziklomotoreen eta motozikleten errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuen amortizazioak eta amortizazioen kontzeptuengatiko zenbatekoak, eta horren ordez 100eko 10 minoratuko da lortutako etekina (2022ko ekitaldian % 10etik % 15era igo da).

Beste diferentzia nabarmen bat da zure etekina zuzeneko zenbatespen arruntaren araubidearekin kalkulatzen baduzu kontabilitatea Merkataritzako Kodearekin bat burutu behar duzula.

Adibidea:

Bere jarduerari atxikita ordenagailu bat baino ez duen pertsona; ordenagailua 3.000 €-tan eskuratu zuen. Ekitaldian 15.000 €-ko sarrerak ditu eta gastu kengarriak, amortizazioa aparte utzita, 5.000 € dira. Ordenagailuaren amortizazioa ekitaldian 600 € da.

Aukeratzen duena Zuzeneko Zenbatespen arrunta bada: Sarrerak (15.000 €) – gastuak (5.600 €): Zenbatetsi behar den etekin garbia: 9.400 €

Aukeratzen duena Zuzeneko Zenbatespen sinplifikatua bada: Sarrerak (15.000 €) – gastuak (5.000 €) = 10.000 €. Beste gastu batzuk (10.000 €-ren % 10) = 1.000 €. Zenbatetsi behar den etekin garbia: 9.000 €

7. Zatikako ordainketak:

Hiruhilero (urtarrilaren 1etik 31ra arte, apirilaren, uztailaren eta urriaren 1etik 25era arte) eta 130 ereduaren bidez PFEZren urteroko bere autolikidazio propioaren konturako izaera duten ordainketa zatikatuak ingresatu behar ditu.

8. Atxikipenak:

Langile kontratatuak baditu edo jarduera ekonomiko bat duten pertsonei atxikipenei lotuta dauden ordainketak egiten baditu, ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

  • 110 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
  • 190 eredua: urteko laburpena. Epea 1- 25 urtarrilaren 1etik 31ra.

Gainera, bere jarduera alokatutako higiezin baten egiten badu errentatzaileari alogeraren % 19 atxiki behar dio eta ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

  • 115 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
  • 180 eredua: urteko laburpena. Epea urtarrilaren 1etik 31ra.
9. Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Ogasun eta Finantza sailaren web orrian dokumentuan aipatutako zerga-eredu guztiak aurkitu ahal izango dituzu.

Hurrengo esteka aurki ditzakezu inprimakiak eta bere kasuan, haiek egiteko laguntzeko software

Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Informazio gehiago

Itzuli