saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Gure Gida

Informazioa

Pertsona fisiko baten behar fiskalen laburpena. Epigrafea 511 Merkataritza agenteak

1. Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsua:

Erroldan alta eman behar du 036 ereduaren bidez, jarduera era eragingarrian hasi eta hilabeteko epearen barruan.

Jardueraren betearazpena hasi ez arren aurretiazko gastuak eta inbertsioak baditu 036 eredu bat aurkez dezake jarduera hasi aurreko alta bat jakinaraziz.

Ereduaren 3. orrian BEZ eta PFEZ araubideak aukeratu behar dituzu. Laburpen honetan ematen den informazioa lagungarri izango duzu alta eredu horretan hautatu behar dituzun aukerak betetzeko.

Ereduaren 4. orrian BEZari lotuta ez dauden edo zerga horretatik salbuetsita dauden eragiketak egiten dituzun esango duzu.

2. Bizkaibai:

BizkaiBai Zerbitzua ingurune ziurrean transmisio telematikoa egiteko plataforma da. Horren bitartez, zerga izaerako harremanak gauzatzen dira Ogasuna eta Finantzak Sailaren bitartez, baliabide elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabilita.

BizkaiBai sisteman identifikatzeko hurrengo bitartekoetako bat baino ez duzu eduki behar:

 • B@kQ (Izenperen Ontzi-jokoa)
 • Errenta gakoa / B@kQ (PFEZ edo Ondarearen gaineko zerga aurkezteko)
 • Pertsona fisikoaren BizkaiBai Txartela (2018ko martxotik aurrera ez dira igortzen Bizkaibai koordenatu-txartelak pertsona fisikoentzako, hala ere Bizkaibai bulego birtualan onartuko dira).
 • NAN elektronikoa
 • Sailak pertsona fisikoentzat onartu duen sinadura elektronikoaren edozein ziurtagiri

B@Q: identifikaziorako eta sinadura elektronikorako doako zerbitzu bat da, erdi-mailakoa eta erabiltzen oso erraza. Pertsona fisikoentzat baino ez da. Oinarri ditu indetifikatzaile bat (erabiltzailearen NANa/AIZa), itsasontzi-joko bat, pasahitz bat (erraz berreskuratzekoa) eta Izenpe hodeiko ziurtagiri kualifikatu bat. Txartela leku hauetan eska daiteke, eta berehala ematen dute:

Argibide gehiago (nola lortu, nola aktibatu, nola erabili, nola berreskuratu pasahitza...) Izenperen web-orrian.

3. Behar diren liburuak:

2016 ekitalditik, pertsona fisikoek, ondasun erkidegoek eta beste entitate batzuek, jarduera ekonomikodunek, Eragiketa ekonomikoen erregistro liburua eraman eta kontserbatu behar dute. Jarduera ekonomikoa ondasun erkidegoen bidez egitekotan, ondasun erkidegoa da liburua egiteko behartuta dagoena, ez pertsona fisikoa.

Eragiketa ekonomikoen erregistro liburu bakar baten erregistratuko ditu bere sarrerak, gastuak, jarduerari atxikita dauden ondasunak, etab. Halaber, euren etekina arrunta den zuzeneko zenbatespenaren modalitatearen bidez ezartzen badute derrigorrez kontabilitatea Merkataritza Kodean ezarri denari doituta eduki behar dute.

140 ereduaren bidez informazioa era telematikoan aurkeztuko du otsailean (aurreko ekitaldiari buruzko datuei dagokienez).

4. Fakturazioa:

Jarduera ekonomikoetan etekinak lortzen dituzten zergadun guztiek faktura eta horren kopia jaulki eta eman behar dituzte, BEZaren ondoreetarako atxikita dauden araubidea gorabehera. Kasu jakin batzuetan zilegi izango da faktura sinplifikatuak egitea. Faktura sinplifikatuek 2013. urtetik aurrera "tiketak" ordezkatzen dituzte, desagertzen direnak.

5. BEZ:
Araubide orokorra:

Zure bezeroei jasanarazitako BEZaren eta zure hornitzaileek zuri jasanarazitako jasandako BEZ kengarriaren arteko diferentzia kalkulatu eta, hala denean, ingresatu beharko duzu.

Orokorrean hiru hilero autolikidazioa egin behar duzue Ogasunean (303 eredua); autolikidazio horretan sortutako BEZaren eta kengarria den jasandako BEZaren arteko aldea kalkulatuko duzue.

 • Emaitza zero baino gehiago bada: aldea erakunde laguntzaileetan ingresatu behar da edo banku elektronikoaren bitartez, BizkaiBai bidez aurkeztu badira eta banketxearekiko konexiorik izaten bada.
 • Emaitza negatiboa bada: konpentsatzeko uzten da ekitaldiko azken autolikidazioan izan ezik, horretan amaierako emaitza negatiboa itzultzeko eskabidea egin daitekeelako. Azken autolikidazio hau urteko laburpena da eta 390 ereduaren bidez aurkezten da urte bakoitzaren urtarrilaren 1etik 30era arte.
Adibidea:

Jarduera ekonomikoari alta martxoaren 1ean eman dion pertsona bat, BEZaren araubide orokorra aplikatzen zaiona. Lehen hiruhilekoan 3.150 €-ko muntako BEZa jasanarazi du eta 300 €-ko zenbatekoa duen BEZ kengarria jasan du.

 • Lehen hiruhileko emaitzako kuota 3.150 € - 300 € = 2.850 € izango da, eta 303 ereduaren bidez egin behar du ingresoa.
 • Halaber, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan 303 eredua aurkeztu beharko du eta 4. hiruhilekoko datuak urteko laburpenean – 390 eredua- sartuko ditu.
6. PFEZ:

Jarduera ekonomiko baten alta egoeran dauden pertsona fisiko guztiek PFEZaren autolikidazioa aurkeztu behar dute.

Jardueraren etekina kalkulatzerakoan, kalkulu hori egiteko bi modalitate daude, zuzeneko zenbatespen arrunta eta sinplifikatua.

Zuzeneko zenbatespen arrunta:
Etekin garbia

Urtean lortu diren sarreren eta horiek lortzeko eduki diren gastuen arteko kenketaren bidez kalkulatzen da, Sozietateen gaineko Zergan ezarri diren araukekin bat.

Hori kalkulatzeko abiaburua derrigorrezkoak diren kontabilitateko eta erregistroko liburuetan eta agirietan erregistratutako sarreren eta gastuen aitorpen propioa da. Kontabilitatea Merkataritzako Kodearekin bat burutu behar du.

Etekin garbia= Sarrerak – Gastuak ± Ondare aldaketak.

Zuzeneko zenbatespen sinplifikatua: zenbatespen sinplifikatua aukera dezakete euren jardueren multzorako aurreko urtean eta eragiketen bolumenari dagokionez gehienez urtero 600.000,00 €-ko bolumena duten pertsonek.

Zuzeneko zenbatespen arruntaren eta sinplifikatuaren arteko alde nagusia honakoa da: zenbatespen sinplifikatuan ez dira aintzat hartzen narriaduragatiko galerak eta turismo ibilgailuen eta horien atoien, ziklomotoreen eta motozikleten errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuen amortizazioak eta amortizazioen kontzeptuengatiko zenbatekoak, eta horren ordez 100eko 10 minoratuko da lortutako etekina.

Beste diferentzia nabarmen bat da zure etekina zuzeneko zenbatespen arruntaren araubidearekin kalkulatzen baduzu kontabilitatea Merkataritzako Kodearekin bat burutu behar duzula.

Adibidea:

Bere jarduerari atxikita ordenagailu bat baino ez duen pertsona; ordenagailua 3.000 €-tan eskuratu zuen. Ekitaldian 15.000 €-ko sarrerak ditu eta gastu kengarriak, amortizazioa aparte utzita, 5.000 € dira. Ordenagailuaren amortizazioa ekitaldian 600 € da.

Aukeratzen duena Zuzeneko Zenbatespen arrunta bada: Sarrerak (15.000 €) – gastuak (5.600 €): Zenbatetsi behar den etekin garbia: 9.400 €

Aukeratzen duena Zuzeneko Zenbatespen sinplifikatua bada: Sarrerak (15.000 €) – gastuak (5.000 €) = 10.000 €. Beste gastu batzuk (10.000 €-ren % 10) = 1.000 €. Zenbatetsi behar den etekin garbia: 9.000 €

7. Zatikako ordainketak:

Hiruhilero (apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1etik 25era arte) eta 130 ereduaren bidez PFEZren urteroko bere autolikidazio propioaren konturako izaera duten ordainketa zatikatuak ingresatu behar ditu.

Dena den, lanbide-jarduerak egiten dituzten zergadunek ez dute haien zioz zatikako ordainketarik egin beharrik izango, baldin eta zatikako ordainketak dagozkion urtearen azkenaurreko urtean jarduerak sortutako sarreren 100eko 70i, gutxienez, atxikipena edo konturako sarrera aplikatu bazaie.

Zatikako ordainketari dagokion epealdian atxikipena edo konturako sarrera aplikatu zaien sarreren ehunekoa hartuko da kontuan jarduera hasten den ekitaldian eta hurrengoan.

8. Atxikipenak:

Langile kontratatuak baditu edo jarduera ekonomiko bat duten pertsonei atxikipenei lotuta dauden ordainketak egiten baditu, ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

 • 110 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
 • 190 eredua: urteko laburpena. Epea 1- 25 urtarrilaren 1etik 31ra.

Gainera, bere jarduera alokatutako higiezin baten egiten badu errentatzaileari alogeraren % 19 atxiki behar dio eta ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

 • 115 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
 • 180 eredua: urteko laburpena. Epea urtarrilaren 1etik 31ra.
9. Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Ogasun eta Finantza sailaren web orrian dokumentuan aipatutako zerga-eredu guztiak aurkitu ahal izango dituzu.

Hurrengo esteka aurki ditzakezu inprimakiak eta bere kasuan, haiek egiteko laguntzeko software

Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Informazio gehiago