Pertsona fisiko baten behar fiskalen laburpena. Epigrafea 722 Merkatalgaien errepidezko garraioa

1. Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsua:

Erroldan alta eman behar du 036 ereduaren bidez, jarduera era eragingarrian hasi eta hilabeteko epearen barruan.

Jardueraren betearazpena hasi ez arren aurretiazko gastuak eta inbertsioak baditu 036 eredu bat aurkez dezake jarduera hasi aurreko alta bat jakinaraziz.

Ereduaren 3. orrian BEZ eta PFEZ araubideak aukeratu behar dituzu. Laburpen honetan ematen den informazioa lagungarri izango duzu alta eredu horretan hautatu behar dituzun aukerak betetzeko.

Esteka honetan egin beharreko izapideari buruzko informazio zehatza izango duzu:

 

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza etektronikoa eta Bizkaibai:

www.ebizkaia.eus helbide elektronikoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa, eta Foru Aldundiak herritarren eskura jartzen du internet bidez era guztietako kontsulta eta izapideak egiteko, betiere informaziorako sarbidean eta jardueren izapideetan segurtasun-berme guztiak egonda.

Horren bitartez, besteak beste, zerga izaerako harremanak gauzatzen dira Ogasuna eta Finantzak Sailaren bitartez, baliabide elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabilita.

Egoitza elektronikora sartzeko, identifikazio elektronikorako bideren bat behar duzu. Esteka honetan kontsulta dezakezu nola lortu, nola aktibatzen diren, nola erabiltzen diren, pasahitza nola berreskuratu eta abar.:

3. Behar diren liburuak:

Pertsona fisikoek, ondasun erkidegoek eta beste entitate batzuek, jarduera ekonomikodunek, Eragiketa ekonomikoen erregistro liburua eraman eta kontserbatu behar dute. Jarduera ekonomikoa ondasun erkidegoen bidez egitekotan, ondasun erkidegoa da liburua egiteko behartuta dagoena, ez pertsona fisikoa.

Eragiketa ekonomikoen erregistro liburu bakar baten erregistratuko ditu bere sarrerak, gastuak, jarduerari atxikita dauden ondasunak, etab. Halaber, euren etekina arrunta den zuzeneko zenbatespenaren modalitatearen bidez ezartzen badute derrigorrez kontabilitatea Merkataritza Kodean ezarri denari doituta eduki behar dute.

140 ereduaren bidez informazioa era telematikoan aurkeztuko du otsailean (aurreko ekitaldiari buruzko datuei dagokienez).

Batuzi helduta bazaude:

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eraman behar duzu Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburua, bai betebehar hori arautzen duen araudian ezarritako baldintzetara egokitutako software batekin, bai pertsona fisikoen eta ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen eta Errentak ESLEITZEKO ARAUBIDEAN dauden erakundeak (EEAE) beste batzuen EEEL aplikazioa erabiliz (140 eredua).

Batuzi buruzko informazio gehiago:

 

4. Fakturazioa:

Jarduera ekonomikoetan etekinak lortzen dituzten zergadun guztiek faktura eta horren kopia jaulki eta eman behar dituzte, BEZaren ondoreetarako atxikita dauden araubidea gorabehera. Kasu jakin batzuetan zilegi izango da faktura sinplifikatuak egitea. Faktura sinplifikatuek 2013. urtetik aurrera "tiketak" ordezkatzen dituzte, desagertzen direnak.

Irailaren 1etik aurrera BATUZ y ticketbai sitema erabili ahal izango duzu "egin zure faktura" aplikazioarekin.

5. BEZ:

Poner el comodín específico y el ejemplo

Araubide orokorra:

Zure bezeroei jasanarazitako BEZaren eta zure hornitzaileek zuri jasanarazitako jasandako BEZ kengarriaren arteko diferentzia kalkulatu eta, hala denean, ingresatu beharko duzu.

Orokorrean hiru hilero autolikidazioa egin behar duzue Ogasunean (303 eredua); autolikidazio horretan sortutako BEZaren eta kengarria den jasandako BEZaren arteko aldea kalkulatuko duzue.

 • Emaitza zero baino gehiago bada: aldea erakunde laguntzaileetan ingresatu behar da edo banku elektronikoaren bitartez, EGOITZA elektronikoaren bidez aurkeztu badira eta banketxearekiko konexiorik izaten bada.
 • Emaitza negatiboa bada: konpentsatzeko uzten da ekitaldiko azken autolikidazioan izan ezik, horretan amaierako emaitza negatiboa itzultzeko eskabidea egin daitekeelako. Azken autolikidazio hau urteko laburpena da eta 390 ereduaren bidez aurkezten da urte bakoitzaren urtarrilaren 1etik 30era arte.
Adibidea:

Jarduera ekonomikoari alta martxoaren 1ean eman dion pertsona bat, BEZaren araubide orokorra aplikatzen zaiona. Lehen hiruhilekoan 3.150 €-ko muntako BEZa jasanarazi du eta 300 €-ko zenbatekoa duen BEZ kengarria jasan du.

 • Lehen hiruhileko emaitzako kuota 3.150 € - 300 € = 2.850 € izango da, eta 303 ereduaren bidez egin behar du ingresoa.
 • Halaber, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan 303 eredua aurkeztu beharko du eta 4. hiruhilekoko datuak urteko laburpenean – 390 eredua- sartuko ditu.

Araubide sinplifikatua: BEZagatik ingresatu behar diren kuotak kalkulatzen dira urtero BAOn argitaratzen diren zeinu, indize edo moduluen arabera. 2022. ekitaldian aplikagarriak diren moduluak hauek dira:

2022 ekitaldia
Modulua Definizioa Unitatea Unitateko urteko
1 Enplegaturiko langileak Pertsona 4.149,99
2 Ibilgailuen zama Tona 388,55
 • Pertsonal enplegatua: titularra + enplegatuak.
 • Gutxieneko kuota: %10 Konturako sarrera hiruhilero: %5.
 • Urteko kuota: eragiketa arruntako kuota (moduluen aplikazioagatik lortutakoa) (-) jasandako aktibo finkoei ez dagozkien kuotak (-) gasto froga (sortutako kuotaren %1)

Bete behar diren ereduak:

 • 310 eredua (hasierako 3 hiruhilekoetan) Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria. Hiruhilekoetan konturako sarrera bat egingo du (eragiketa arruntegatiko kuotaren %5) urtarrileko baterako moduluekin.
 • 391 eredua, urteko laburpena: Epea urtarrilaren 1etik 31ra. Kalkulatu beharko duen urteko kuota moduluen arabera eta jasandako kuotak eta sortutako kuotaren %1 gasto frogagatik kendu beharko du. Urteko kuota izango da gutxienez eragiketa arruntaren %10 gutxienez.

Adibidea:

Pertsona batek alta jaso du martxoaren 1ean, 3.150 €-ko muntako BEZa jasanarazi du eta 300 €-ko muntako BEZ kengarria jasan du. Ez dauka pertsonal enplegaturik eta 3,5 To-eko Ibilgailuen zamako kamio bat dauka.

310 ereduaren bitartez hasierako hori hiruhilekoetan konturako sarrera bat egingo du (eragiketa arruntengatiko kuotaren % 5) eta 391 ereduan urteko laburpena aurkeztuko du, ingresatu beharko duen kuota moduluen arabera kalkulatuz (hala denean, hainbanatuak) eta egin duen konturako sarrera deskontatuz.

 • Pertsonal enplegatua (1 x 306 /365 días) x 4.149,99€ = 3.485,99 €
 • Ibilgailuaren zama: (3,5x 306 /365 días) x 388,55€ = 1.142,34 €
 • Sortutako kuota = 4.628,33 €
 • Jasan den kuota (aktibo finkoak ez ) = 300,00 €
 • Bidezkotzeko zailak diren jasandako kuoten % 1 = 46,28€
 • Amaierako kuota = 4.628,33-300,00- 46,28=4.282,05€

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide sinplifikatuari dagozkion zeinu, indize edo moduluak murriztea.

2020. urtean %20 murrizten da balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztuko eragiketa arruntak direla-eta sortutako urteko kuota; turismoaren sektoreari, ostalaritzari eta merkataritzari lotutako jardueren kasuan, berriz, ehuneko hori %35 igotzen da. Murrizketa horiek 2021eko ekitaldiko lehen hiruhileko kuotari dagokion konturako sarrera kalkulatzeko ere aplikatuko dira.

Eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztuko eragiketa arruntak direla-eta sortutako urteko kuota kalkulatzeko, ez dira jarduera-aldi gisa konputatuko 2020ko lehen seihilekoan alarma-egoera deklaratuta egon zen egunak, ez eta 2020ko bigarren seihilekoan alarma-egoera deklaratuta egon zein ez agintari eskudunak SARS-COV-2aren ondoriozko egoera epidemiologikoaren bilakaera zuzentzeko hartutako neurrien ondorioz jarduera ekonomikoaren benetako jarduna etenda egon zen egunetan ere.

Bereziki, «soldatapeko langileak», «soldatarik gabeko langileak» eta «enplegaturiko langileak» moduluak zenbatesteko, inoiz ere ez dira lan egindako ordu gisa konputatuko aurreko paragrafoan aipatutako egunak, eta «ibilitako distantzia» eta «energia elektrikoaren kontsumoa» moduluak zenbatesteko, berriz, ez dira konputatuko aurreko paragrafoan aipatutako egunei proportzionalki dagozkien kilometroak eta orduko kilovatioak.

 

6. PFEZ:

Jarduera ekonomiko baten alta egoeran dauden pertsona fisiko guztiek PFEZaren aitorpena aurkeztu behar dute.

Jardueraren etekina kalkulatzerakoan, kalkulu hori egiteko bi modalitate daude, zuzeneko zenbatespen arrunta eta sinplifikatua.

Zuzeneko zenbatespen arrunta:
Etekin garbia

Urtean lortu diren sarreren eta horiek lortzeko eduki diren gastuen arteko kenketaren bidez kalkulatzen da, Sozietateen gaineko Zergan ezarri diren araukekin bat.

Hori kalkulatzeko abiaburua derrigorrezkoak diren kontabilitateko eta erregistroko liburuetan eta agirietan erregistratutako sarreren eta gastuen aitorpen propioa da. Kontabilitatea Merkataritzako Kodearekin bat burutu behar du.

Etekin garbia= Sarrerak – Gastuak ± Ondare aldaketak.

Salgaien errepidezko garraioaren etekin garbia zuzeneko zenbatespenaren berezi erraztua: Jardueraren etekina eskema honekin bat kalkulatuko da:

 • Sarrerak -Gastu kengarriak (ondoko hauek kenduta: narriaduragatiko galerak, amortizazioak, errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuen kontzeptuengatiko zenbatekoak (27. artikulua, 5. araua) eta ondare-elementu atxikien irabaziak eta galerak)= Aldea.
 • - Gastuen koefizientea [aurreko alde positiboaren % 55]  Oharra: koefizientea izan zen %50 2016.rako eta %45 2017. ekitalderako
 • = Aurreko etekina.
 • +- Jarduerari lotuta dauden ondare-elementuen emaitzako irabazi eta galeren saldo garbia.
 • = Etekin garbia. 

Adibidea:

Pertsona bat bere jardueran 65.000 €-ko kaioi bat erabiltzen du. 2015 urtean 30.000€-ko muntako sarrerak ekitaldean izan ditu eta 5.000€-ko muntako gastu kengarriak (amortizazioa kanpo utzita). Ekitaldean kamioiaren amortizazioa 13.000 €-koa da.

ZZ arrunta aukeratzen badu:

Sarrerak (30.000 ) - gastua kengarriak (18.000€) =Etekin garbia 12.000€

Garraiolarientzat ZZ berezi erraztua aukeratzen badu:

 • Sarrerak (30.000 ) - gastuak (5.000€)= 25.000€
 • Gastuen koefizientea (0,55 x 25.000 €) = 13.750€.
 • Etekin garbia (0,55 x 25.000 €) = 13.750€
7. Zatikako ordainketak:

Hiruhilero (urtarrilaren 1etik 31ra arte, apirilaren, uztailaren eta urriaren 1etik 25era arte) eta 130 ereduaren bidez PFEZren urteroko bere autolikidazio propioaren konturako izaera duten ordainketa zatikatuak ingresatu behar ditu.

8. Atxikipenak:

Langile kontratatuak baditu edo jarduera ekonomiko bat duten pertsonei atxikipenei lotuta dauden ordainketak egiten baditu, ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

 • 110 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
 • 190 eredua: urteko laburpena. Epea 1- 25 urtarrilaren 1etik 31ra.

Gainera, bere jarduera alokatutako higiezin baten egiten badu errentatzaileari alogeraren % 19 atxiki behar dio eta ondoko hauek aurkeztu beharko ditu:

 • 115 eredua: hiruhilero. Epea: 1-25 apirila, 1-25 uztaila, 1-25 urria, 1- 25 urtarrila.
 • 180 eredua: urteko laburpena. Epea urtarrilaren 1etik 31ra.
9. Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Ogasun eta Finantza sailaren web orrian dokumentuan aipatutako zerga-eredu guztiak aurkitu ahal izango dituzu.

Hurrengo esteka aurki ditzakezu inprimakiak eta bere kasuan, haiek egiteko laguntzeko software

Inprimaki ereduak eta laguntzeko software

Informazio gehiago

Itzuli