www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900010164

Nortzuk osatzen dute Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsua? 1. Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuan Bizkaiko Lurralde Historikoan ondoren azalduko diren jarduera edo eragiketetako bat egiten edo egingo duten pertsonak edo erakundeak sartuko dira:
  • Enpresa edo lanbide jarduerak.

   Enpresaburu edo profesional izatea dakarten jarduerak dira, nekazaritzakoak, basogintzakoak, abeltzaintzakoak eta arrantzakoak barne.

   Araudi honetan xedatutakoaren ondoreetarako, enpresaburu edo profesionaltzat hartuko dira Balio Erantsiaren Zergari buruzko berariazko xedapenekin bat etorriz enpresaburu edo profesional direnak, nahiz eta zerga honen aplikazio lurraldetik kanpo jardun.

   Ez dira sartuko enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuan Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 20. artikuluko lehengo idatz-zatiko 23. zenbakian ezarritakoaren arabera Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden higiezin-errentamenduak soilik egiten dituztenak, baldin eta errentamendua enpresa jarduera bati loturik ez badago Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko arautegian xedatutakoaren arabera. Halaber, ez dira sartuko zentsu horretan Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 25. artikuluko lehengo bi idatz-zatietan xedatutakoaren arabera zerga hartatik salbuetsitako noizean behingo garraiobide berrien emateak egiten dituztenak eta foru arau bereko 26. artikuluko hirugarren idatz-zatian xedatutakoa dela bide salbuetsitako Batasunaren arruko ondasun-eskuraketak egiten dituztenak.

  • Atxikipena edo konturako sarrera aplikatu beharreko errentak ordaintzea.
  • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kargapeko Batasunaren barruko ondasuneskuraketak, ez enpresabu ez profesional gisa ez dihardutenek eginak.
 2. Aurrekoez gainera hauek ere sartuko dira zentsu honetan:
  • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 12/2013 Foru rauko 6. artikuluan xedatutakoaren arabera egoiliar ez diren pertsonak eta rakundeak, baldin eta zergaegoitza Bizkaian daukan establezimendu iraunkorraren idez badihardute edo Bizkaian aurkeztu behar badute araudi honetako 2. artikuluan aipatutako aitorpenetako bat, eta foru arau horretako 5. artikuluko c) paragrafoan dierazitako erakundeak.
  • Egoitza balio erantsiaren gaineko zerga aplikatzen den lurraldean ez duten pertsonak edo entitateak, baldin eta, zerga horren subjektu pasiboak izanik, beraren aitorpena aurkeztu behar badiote Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Ogasunari.

   Halaber, egoitza zerbitzu digital batzuen gaineko zerga aplikatzen den lurraldean ez duten pertsonak edo entitateak, baldin eta, zerga horren subjektu pasiboak izanik, beraren aitorpena aurkeztu behar badiote Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Ogasunari.

  • Ohiko egoitza edo zerga-egoitza Bizkaian izanik Bizkaitik kanpo enpresa- edo lanbidejarduerak egiten dituzten pertsonak eta erakundeak, baldin eta zerga-betebeharrak adituzte Bizkaian jardun hori dela eta.
  • Nahiz eta artikulu honetan ezarritako betekizunetako bat bera ere bete ez, ohiko goitza edo zerga-egoitza Bizkaian duten pertsonak edo erakundeak, baldin eta ergaegoitza Bizkaian duen eta errentak esleitzeko araubidean dagoen erakunde ateko bazkide, jaraunsle, erkide edo partaide badira eta enpresa- edo lanbidejardueraren bat egiten badute.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali