www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900008603

Bizkaian bizi den pertsonak dirua Atzerrian bizi den semeari ematen dio.Non ordaintzen du?

Bizkaiko Ekonomia Ituna aplikatuz, betiere dirua Bizkaian gordailututa badago.

12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duena.

25. artikulua. Aplikatu beharreko araudia eta zergaren ordainarazpena

Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga araudi autonomoko zerga itundua da.

Lurraldearen arabera eskumena duen foru-aldundiari dagokio ordainaraztea honako kasu hauetan:

A) "mortis causa" eskuraketetan eta heriotzaren kasuan bizitzari buruzko aseguruen onuradunek jasotako kopuruetan, kausatzaileak ohiko bizilekua Euskadin duenean sortzapenaren egunean. Kausatzaileak bizilekua atzerrian badu, eta zergadunek egoitza Euskadin badute.

B) Ondasun higiezinen eta horien gaineko eskubideen dohaintzetan, ondasun horiek euskal lurraldean daudenean. Ondasun higiezinak atzerrian badaude, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua Euskadin duenean sortzapen-egunean.

Letra honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ondasun higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 314. artikuluan aipatzen diren baloreen doako eskualdaketak.

C) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua Euskadin duenean sortzapen-egunean.

D) Zergadunak bizilekua atzerrian duenean, ondasunen edo eskubideen balio handiena euskal lurraldean dagoenean, bai eta bizitzaren gaineko aseguru-kontratuetatik eratorritako zenbatekoak jasotzeagatik ere, baldin eta kontratua Euskadin egoitza duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo Euskadin bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin egin badira.

3/1993 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 22koa, Zergaren gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duena Oinordetzak eta dohaintzak (BAO, uztailaren 6koa)

2. artikulua. Zergaren aplikazio-eremua eta ordainarazpena.

1. Foru arau honetan xedatutakoa aplikatuko da, betebehar pertsonalagatik, zergadunak ohiko bizilekua Espainian duenean, honako kasu hauetan: a) "mortis causa" eskuraketetan, kausatzaileak ohiko bizilekua Bizkaian duenean sortzapen-datan. B) Bizitzaren gaineko aseguruen onuradunek, heriotzarako, zenbatekoak jasotzen dituztenean, aseguratuak ohiko bizilekua Bizkaian duenean sortzapen-datarako. 2 c) Ondasun higiezinen dohaintzetan, horiek Bizkaian daudenean. Ondore horietarako, ondasun higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Balio Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 108. artikuluan aipatzen diren baloreen doako eskualdatzeak. d) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua Bizkaian duenean sortzapenaren egunean. Aurreko a), b) eta d) letretan ezarritakoa gorabehera, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari buruz lurralde erkidean indarrean dauden arauak aplikatuko dira, kausatzaileak, aseguratuak edo dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu badu zerga sortu baino bost urte lehenago. Arau hau ez zaie aplikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera euskal herritar izaera politikoa mantendu dutenei.

2. Foru arau honetan xedatutakoa aplikatuko da, betebehar errealez, zergadunak bizilekua atzerrian duenean, honako kasu hauetan:

A) Ondasunak eta eskubideak eskuratzen direnean, horien izaera edozein dela ere, baldin eta ondasun eta eskubide horiek guztiak kokatuta badaude,

B) Bizitzaren gaineko aseguru-kontratuen ondoriozko zenbatekoak jasotzean, kontratua Bizkaiko lurraldean egoitza duten aseguru-erakundeekin egin denean edo Bizkaian lurralde horretan jarduten duten atzerriko erakundeekin egin denean.

3. Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan zerga ordainaraztea.

4. Agiri batean dohaintza-emaile berak dohaintza-hartzaile berari ondasunak edo eskubideak ematen badizkio, eta, aurreko paragrafoak aplikatuz, etekina Bizkaiko Lurralde Historikoan eta beste edozein zerga-administraziori dagokion lurraldean gertatu dela ulertu behar bada, Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio eskualdatutako ondasun edo eskubide guztien balioari dagokion batez besteko tasa esleitzen zaion dohaintza-emaileen balioari aplikatzearen ondoriozko kuota.

Subjektu pasiboa

Dohaintzaren onuraduna (kasu honetan, dirua jasotzen duen atzerrian bizi dena)

Nola ordaintzen du zerga?

Dohaintza seme-alaba bati bada, tasa aplikagarria % 1,5ekoa da.


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali