www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006168

2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa.

Aldaketa hauek egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan:

Bat. r) letra gehitzen zaio 94. artikuluko 1. zenbakiari; hau da haren edukia:

«r) Europar Batasuneko Zuzenbidean zein ordenamendu juridikoaren parte diren nazioarteko tratatu eta akordioetan aurreikusitako kasuetan.»

Bi. Berridatzi egiten da hogeita laugarren xedapen gehigarria, eta honela geratu da idatzita:

«Hogeita laugarren xedapen gehigarria. Paradisu fiskalaren, tributazio ezaren eta zergei buruzko informazio-trukearen definizioa.

1. Erregelamenduz ezartzen diren herrialde edo lurraldeak joko dira paradisu fiskaltzat.

2. Paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde eta lurraldeen zerrenda honako irizpide hauei jarraituz eguneratu ahal izango da:

 1. Herrialde edo lurralde horrekin izatea nazioarteko zergapetze bikoitza saihestekoa den eta informazioa trukatzeko klausula duen hitzarmen bat, edo zerga arloko informazioa trukatzeko akordio bat edo Alor Fiskaleko Elkarren Laguntza Administratiborako ELGEko eta Europako Kontseiluko Hitzarmena (2010eko Protokoloaz zuzendua), eta hitzarmen edo akordio hori aplikagarria izatea.
 2. Zergei buruzko informazio-trukerik ez egotea, xedapen gehigarri honetako 4. zenbakian jasotakoaren arabera.
 3. Helburu Fiskaletarako Gardentasuneko eta Informazio Trukeko Nazioarteko Foroak adituen artean egindako ebaluazioen emaitzak.

3. Tributazio eza dago baldin eta dagokion herrialde edo lurraldean ez bada Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren, kasu bakoitzean doakionaren, berdin-berdina edo antzekoa den zergarik aplikatzen.

Xedapen honek ezartzen duenaren ondorioetarako, errenta, zati batean besterik ez bada ere, zergapetzea helburu duten zergak zerga berdin-berdin edo antzekotzat joko dira, zergaren xedea errenta bera, sarrerak edo errenta egotearen zantzua ematen duen beste edozein elementu dela ere. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuan, zerga berdin-berdin edo antzekotzat joko dira Gizarte Segurantzari egindako kotizazioak, erregelamendu bidez ezarriko diren baldintzetan.

Zerga berdin-berdina edo antzekoa aplikatzen dela iritziko zaio dagokion herrialde edo lurraldeak Espainiarekin zerga bakoitzaren kasuan nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena izenpetuta badauka, hitzarmenean bertan ezartzen diren berezitasunekin.

Paradisu fiskaltzat jotzen ez diren herrialde edo lurraldeekin zergei buruzko informazio-trukea dago herrialde edo lurraldeoi honako hau aplikatzekoa bazaie:

 1. nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena, informazioa trukatzeko klausula duena, betiere hitzarmen horretan ez bada berariaz ezartzen zergei buruzko informazio-trukearen maila ez dela nahikoa xedapen honen ondorioetarako;
 2. zerga arloko informazioa trukatzeko akordioa; edo
 3. Alor Fiskaleko Elkarren Laguntza Administratiborako ELGEko eta Europako Kontseiluko Hitzarmena (2010eko Protokoloaz zuzendua).

Aurrekoa hala izanik ere, erregelamendu bidez ezar daiteke informazio-trukearen mugak direla-eta zein kasutan ez dagoen zergei buruzko informazio-trukerik.

5. Tributu bakoitzaren arauetan berezitasunak ezar daitezke xedapen hau aplikatzeko.»

6. Gaitasuna ematen zaio Bizkaiko Foru Aldundiari xedapen gehigarri honetan araututakoa garatzeko eta aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak eman ditzan, bai eta paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde eta lurraldeen zerrenda eguneratu dezan ere.»

Hiru. Xedapen gehigarri bat gehitzen da, hogeita hamaikagarrena; hau da haren edukia:

Hogeita hamaikagarren xedapen gehigarria. Elkarren laguntzaren eremuan, finantza-kontuen inguruan informazioa emateko eta behar bezalako ardura izateko betebeharrak.

 1. Finantza-erakundeek finantza-kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen egoitza identifikatu beharko dute, eta kontu horiei buruzko informazioa eman beharko diote Zerga Administrazioari, hauetan ezarritakoaren arabera: batetik, Kontseiluaren 2011ko otsailaren 15eko 2011/16/EB Zuzentaraua, fiskalitatearen arloko lankidetza administratiboari buruzkoa, Kontseiluaren 2014ko abenduaren 9ko 2014/107/EB Zuzentaraua aldatu zuena, fiskalitatearen arloko informazioaren truke automatikoa egiteko nahitaezkotasunari dagokionez; bestetik, finantza-kontuen informazioaren truke automatikoa egiteko Agintari eskudunen arteko Akordio multilaterala.

  Halaber, finantza-kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonek beren egoitza fiskala identifikatu behar dute kontu horiek irekita dauden finantza-instituzioen aurrean. Egoitza identifikatzeko eta informazioa emateko betebeharrak erregelamendu bidez garatuko dira, bai eta finantza-instituzioek haietan irekitako finantza-kontuak direla-eta kontuon titulartasuna edo kontrola duten pertsonen egoitza fiskala identifikatzerakoan erakutsi behar duten ardura erregulatzeko arauak ere.

 2. Xedapen gehigarri honetako 1. zenbakian zehazten den informazioa emateko betebeharra ez betetzearen ondoriozko arau-hausteak eta zehapenak foru arau honetako IV. tituluan ezarritakoaren arabera arautuko dira.
 3. Tributu-arloko arau-haustea da finantza-kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen egoitza ez identifikatzea, nahiz eta hartara behartu xedapen gehigarri honetako 1. zenbakian aipatzen den behar bezalako arduraren inguruko arauek, betiere ez-betetze horrek ez badakar kontu horri buruzko informazioa emateko betebeharra ez betetzea.

  Tributu-arloko arau-haustea da finantza-erakundeari datu faltsuak, osatugabeak edo zehazgabeak ematea finantza-kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen egoitza fiskala identifikatzeko beharrezkoak diren aitorpenei dagokienez, baldin eta ez-betetze horren ondorioz ez bada zuzen identifikatzen pertsona horien egoitza fiskala.

 4. Aurreko zenbakiko lehenengo paragrafoan adierazitako tributu-arloko arau-hausteak 200 euroko isun finkoa jasoko du ez-betetzeak eragindako pertsona bakoitzeko.

  Aurreko zenbakiko bigarren paragrafoan adierazitako tributu-arloko arau-hausteak 300 euroko isun finkoa jasoko du.

 5. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera irekitako finantza-kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonei beren egoitza fiskala xedapen gehigarri honen ondorioetarako identifikatzeko eskatzen zaizkien aitorpenak direla eta, pertsona horiek ez badizkiote aitorpenak finantza-erakundeari ematen kontua irekitzeko eskatu zenetik 90 eguneko epean, bada, orduan, finantza-erakundeak ez du kargurik, ez abonurik, ez beste eragiketarik egingo kontu horretan, harik eta aitorpenok ematen zaizkion arte.
 6. Finantza-kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonei eskatzen zaizkien froga dokumentalak, aitorpenak zein informazioa emateari eta behar bezalako ardura izateari buruz xedapen gehigarri honetan ezartzen zaizkien betebeharrak betetzeko gainerako informazioa Zerga Administrazioaren eskura egon behar da, harik eta finantza-kontua ixten den urtearen osteko laugarren urtea amaitu arte.
 7. 2011/16/EB Zuzentarauaren arabera informazioa jakinaraztera beharturik dauden finantza-erakunde guztiek informazioa komunikatu behar zaien pertsona fisikoei komunikatu behar diete ezen haiei buruz 2011/16/EB Zuzentarauko 8. artikuluko 3 bis zenbakian aipatzen den informazioa Zerga Administrazioari komunikatuko zaiola eta dagokion estatu kideari transferituko zaiola, zuzentarau horrekin bat. Kontu hori informazioa komunikatu beharra duen kontu bihurtzen den urtearen hurrengo urte naturaleko urtarrilaren 31 baino lehen egin behar da komunikazio hori.
 8. Aurreko 5. eta 6. zenbakietan xedatutakoa berdin aplikatuko da finantza-kontuei buruz eman beharreko informazioari eta izan beharreko ardurari dagokienez ere, Espainiako Erresumak eta Ameriketako Estatu Batuek nazioarteko arau fiskalak hobeto betetzeko eta Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA ezartzeko sinatutako akordioaren ondorioz xedatutakoaren arabera.

  Horrez gainera, 2015. urtean irekitako kontuen kasuan, 2016ko urtarrilaren 1ean ez badira haiei buruz 5. zenbakian aipatzen diren aitorpenak aurkezten, eta egun horretatik aurrerako 60 eguneko epean ez bazaizkio finantza-erakundeari ematen, bada, orduan, finantza-erakundeak ez du kargurik, ez abonurik, ez beste eragiketarik egingo kontu horretan, harik eta aitorpenok ematen zaizkion arte.»


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali