www.bizkaia.eus/guregida

Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900004933

13/2013 Foru Araua, 28. XG: mendeko finantza ekarpenen, lehentasuneko partaidetzen eta mendeko zorren errentak. Konpentsazio-araubide malgua. (eguneratze-prozesuan)Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko hogeita zortzigarren xedapen gehigarrian salbuespen batzuk ezarri dira arau bereko 66.1 artikuluan ezarritako erregela aplikatzeko (horren arabera hauxe da erregela orokorra: aurrezkiaren errentako capital higigarriaren etekinak eta ondare-irabaziak eta ondare-galerak ezin dira beraien artean integratu ez konpentsatu). Beraz, erregela orokorren arabera horien saldoak ezin dira beraien artean integratu ez konpentsatu, ez errentak lortzen diren ekitaldian ez hurrengoetan. Kalifikazio bereko errentak soilik konpentsa daitezke beraien artean.

Sin embargo, la disposición adicional vigesimoctava permite integrar y compensar la parte del saldo negativo a que se refiere el artículo 66.1 a) de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, que provenga de las aportaciones financieras subordinadas a que se refiere a que se refiere el apartado 6 del artículo 60 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, de participaciones preferentes, o de deuda subordinada, con el saldo positivo resultante de lo previsto en la letra b) del mismo artículo 66.1 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre (correspondiente a las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos). Esta nueva posibilidad puede ser aplicada tanto en el ejercicio en el que se produzcan los citados rendimientos negativos, los cuales podrán ser compensados con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí las ganancias y patrimoniales de la renta del ahorro, como en los años siguientes, compensando el saldo negativo derivado de dichos rendimientos del capital mobiliario provenientes de ejercicios anteriores con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí las ganancias y patrimoniales de la renta del ahorro generadas en el período de que se trate, dentro del límite temporal previsto en el repetido artículo 66 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de cuatro años.

Gainera, konpentsazio-araubide malgu hau ondoko ondare-galera hauei ere aplikatu dakieke: lehentasuneko partaidetzak edo mendeko zorra berrerosi eta harpidetuta edo trukatuta jasotako baloreen eskualdaketak sortutako ondare-galerei. Beraz, balore horien besterentzeak sortzen duen saldo egatiboaren zati bat, abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 66.1.a) artikuluan aipatzen dena (hau da: eskualdaketaren ondorioz jasandako ondare-galeren zenbatekoa), aurrezkiaren oinarrian integratu beharreko kapitalaren etekin positiboekin konpentsatu daiteke.

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali