www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002255

Zer geroratu ahal da? Noiz arte? Zein baldintzetan?Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetatik aurrera aplikatuz: 2020/01/01

Noiz aurkez daiteke geroratzeko eskaera?
 • Borondatezko bilketa-aldian dauden zorrak, dirua sartzeko ezarritako epearen barruan.
 • Ondasunak besterentzeko erabakia jakinarazi aurreko edozein unetan betearazpen-aldian dauden zorrak.
Zer zor geroratu daitezke? (Lurralde Historikoen Erregelamenduaren 25. art.)

Tributuak eta zuzenbide publikoko gainerako sarrerak arautzen dituen araudian xedatutakoari kalterik egin gabe, zorren ordainketa geroratu edo zatikatu ahal izango da, bai borondatezko epean, bai epe exekutiboan, behartutako pertsonek aldez aurretik eskatuta, haien egoera ekonomiko-finantzarioak aldi baterako ordainketa egitea eragozten dienean.

Geroratzeko eskaera zordunari ondasunak besterentzeko erabakia jakinarazi aurretik aurkezten denean baino ez da izapidetuko.

Zer zor ezin dira atzeratu Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko 2/2005 Foru Arauaren arabera?
 • Efektu tinbratuen bidez kobratzen diren zorrak.
 • Zozketen, tonbolen, apustuen, ausazko konbinazioen eta zorte-, enbido- edo zori-jokoen gaineko tasen ondoriozko zorrak.
 • Konkurtso-legeriaren arabera masaren aurkako kreditutzat hartzen diren tributu-zorrak. Kontzeptu hori geroratzeko aukeratik kanpo dago, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arauaren 63.2 artikuluak ezartzen duen bezala (3/2013 Foru Arauak, otsailaren 27koak, iruzur fiskalaren eta beste tributu-aldaketa batzuen aurka borrokatzeko neurri gehigarriak onartzen dituenak, 3.5 artikuluan aldatua).
Etendura eskatzeagatik atzeratzeko eskaera artxibatzea (LHAOren 27.7 art.)

Ordaintzera behartuta dagoen pertsona batek geroratze- edo zatikatze-eskaera bat eta zerga-zorraren diru-sarrera eteteko eskaera bat aurkezten baditu, administrazio-bideko berrikuspenaren arloan aplikatzekoa den araudian xedatutakoaren babesean, bata bestearekiko subsidiarioa izan arren, geroratze- edo zatikatze-eskaera artxibatu eta etete-eskaera izapidetuko da beti.

Zein eskabide ez dira izapidetzeko onartuko? (Lurralde Historikoen Erregelamenduaren 28. artikulua)
 1. Geroratze-eskaerak ez dira onartuko honako kasu hauetan:
  1. Geroratzeko eskaeraren xede den zorra beste batzuetan geroratuta dagoenean eta eraginkortasuna galdu duenean geroratzeko akordioan ezarritako baldintzaren bat bi aldiz baino gehiagotan ez betetzeagatik. Paragrafo hau ez da aplikatuko, baldin eta, Zerga-bilketako Zuzendariordetzaren iritziz, zergapeko zordunek aurretik eratutakoak edo eskainitakoak baino berme berri edo hobeak ematen badituzte.
  2. Eskabidearen xede den zorra 300 €-tik beherakoa denean, salbu eta jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoei badagozkie.
  3. Betearazpen-aldian dauden eta geroratuta, etenda edo geroratuta ez dauden beste zor batzuk daudenean.
  4. Konkurtso-legeriaren arabera masaren aurkako kreditutzat hartzen diren zorrak geroratzeko eskaeren kasuan.
  5. Baldin eta ukatu diren aurreko beste batzuk errepikatzen badituzte eta ez badute funtsezko aldaketarik egiten ukatutako eskaeran, eta, bereziki, errepikapen horren helburua bada diru-bilketaren kudeaketa luzatzea, zailtzea edo eragoztea.
 2. Erregelamendu honetako 27. artikuluan eskatutako betekizunak betetzen ez dituzten eskabideak ere ez dira onartuko, interesdunari hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko errekerimendua egin ondoren.
 3. Ez onartzeak esan nahi du geroratze-eskaera ez dela aurkeztu ondorio guztietarako.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali