www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900001194

Zer da, oro har, etxebizitza, babes publikoko etxebizitza eta ohiko etxebizitza?1/2011 Foru Arauan etxebizitza terminoa agertzen zaigu zenbait alditan. Funtsean hiru dira aurki ditzakegun etxebizitzak:

 • Etxebizitzatzat hartzen da oro har ( % 4ko zerga-tasa aplikatzeko) (1/2011 FAren 13. artikulua):

  Etxebizitzak eskualdatzea, oro har, garaje-plazak barne, gehienez ere bi unitaterekin eta eranskinak, eraikin berean kokatuta egonik, batera eskualdatzen badira, % 4ko zerga ordainduko du.

  Era berean, eskubide errealen eraketa eta lagapena, bermekoak izan ezik, oro har etxebizitzen gainekoak badira, garaje-plazak barne, gehienez ere bi unitate eta eranskinak, eraikin berean kokatuak, batera eskualdatzen badira, bai eta kostu bidez eskualdatzen badira baserriaren jabari osoa edo biziarteko gozamena eta haren jabetzak, Euskal Zuzenbide Zibilean araututako tronkaleko senideen alde egiaztatzen badira, % 4ko zerga ordaindu beharko dute.

  Ez dira etxebizitzen eranskintzat hartzen negozio-lokalak, nahiz eta etxebizitzarekin batera eskualdatu.

 • Babes publikoko etxebizitzatzat honakoa hartzen da 1/2011 Foru Arauaren 58.12 c) artikuluaren :

  OEZ-EJDtik salbuetsita egongo dira honako eragiketa hauek: Behin betiko kalifikazioa lortu ondoren, babes publikoko etxebizitzen lehen eskualdaketa formalizatzeko egiletsitako eskritura publikoak, EJDen gaineko kargari dagokionez.

  Babes publikoko etxebizitzaren kontzeptuaren barruan sartuko dira, soil-soilik, etxebizitzak eta horiei atxikitako eranskinak.

 • Ohiko etxebizitzari buruzko kontzeptua

  Ohiko etxebizitza ezinbesteko beharkizuna da kostu bidezko ondare eskualdaketaren (KBOE) modalitatean tasa murriztua aplikatzeko eta ohiko etxebizitzaren eskuraketarako zuzendutako mailegu baten bermean osatutako hipoteketan salbuespena egoteko.

  Ohiko etxebizitzatzat hartzen da PFEZren 13/2013 Foru Arauaren 89. artikuluan horrelaxe definitzen dena:

  Zerga honen ondoreetarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergaduna hiru urtean jarraian bizi den etxebizitza.

  Hala ere, etxebizitza ohikoa izan dela joko da, epe hori igaro ez arren, zergaduna hiltzen denean, edo ezinbestez etxebizitzaz aldatzera behartzen duten beste zirkunstantzia batzuk gertatzen direnean, hala nola: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidearen, ezkontidearen edo izatezko bikote lagunaren ezintasun mailara edo Zergaren kuota osoan kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duen pertsonarenera; senar-emazteak banantzea, izatezko bikotea desegitea, lantokia aldatzea, lehen enplegua edo beste bat lortzea, inguruabar ekonomikoengatik aipatu aldian etxebizitzaren ordainketari aurre ezin egin izatea, edo antzeko beste egoerak gertatzea.

  Ohiko etxebizitzaren kontzeptutik kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerileku eta kirol instalazioak, garajeak eta, oro har, eranskinak eta etxebizitza bera ez diren elementu guztiak. Aldiz, elementu horiek kontzeptu horren barruan sartuko dira etxebizitzarekin batera erregistro-finka bakarra osatzen dutenean.

  Familia unitateko kideak ondasun higiezin hiritar baten baino gehiagoren titularrak direnean, ondasun horietako bat bakarrik hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, familia unitateak bere bizitza-interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena hartuko da ohikotzat.

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali