www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900001014

Non eta zer araudiren arabera ordaindu behar dira kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak?A) Aplikatu beharreko arauak:

Atxikipenak edo konturako sarrerak egin behar dituzten pertsonek eta entitateek 207/2007 Foru Dekretuaren, PFEZri buruzko Araudia onetsi duena, VII. Tituluaren xedapenak aplikatuko dituzte, baldin eta atxikipenak eta konturako sarrerak Bizkaiko Foru Aldundian ordaindu beharrekoak badira.

Nolanahi ere, entitate ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-arautegia aplikatu behar bazaio, orduan, esandako Tituluan xedatzen dena aplikatu behar zaie etekin gainean egiten diren honako atxikipen eta konturako ordainketa hauei: Edozein entitateren fondo propioetan parte hartzeagatik lortutako etekinei, eta obligazio eta antzeko tituluen interesei zein bestelako kontraprestazioei.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, autolikidazioak aurkezteko leku, era eta epeari buruzko arauak autolikidaziook ordainarazteko eskumena duen administrazioak ezarritakoak izango dira.

Entitateek Bizkaiak eskatutako Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak badira eta zerga hori eragiketa bolumenaren arabera exijitzen bazaie, atxikipenak esandako Tituluaren arabera eskatuko dira baldin eta entitate ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-arautegia aplikatu behar bazaio. Bizkaiko Foru Ogasuneko organoek ikuskapena egingo dute, baldintza bera betez gero.

B) Ordaintzeko lekua:

Honako etekin hauek direla-eta egiten diren atxikipenak edo konturako sarrerak Bizkaiko Foru Aldundian ordaindu behar dira:

  • Edozein entitateren fondo propioetan parte hartzeagatik lortutako etekinak, bai eta obligazio eta antzeko tituluetako interesak zein bestelako kontraprestazioak ere, etekin horiek ordaintzen dituzten entitateek Sozietateen gaineko Zerga Bizkaian bakarrik ordaintzen dutenean.

    Entitateak Bizkaian exijitzen den Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak badira eta zerga hori eragiketa bolumenaren arabera exijitzen bazaie, Bizkaiari dagozkion atxikipenak bolumen horren proportzioan egingo dira. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako azken autolikidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da.

  • Bizkaiko Foru Aldundiak, udalek eta Bizkaiko Lurralde Historikoko lurralde-administrazio eta erakunde-administrazioko gainerako izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako interesak eta bestelako kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta ere.
  • Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba eta antzeko entitateetako eragiketa pasiboetako interesak eta gainerako kontraprestazioak, bai eta beste edozein kreditu-etxetan edo finantza-etxetan egindakoetatik lortutakoak ere, baldin eta etekinaren hartzaileak Bizkaian badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
  • Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako etekinak, baldin eta horien onuradunak, edo aseguru-hartzaileak, erreskatea denean, Bizkaian badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
  • Kapital-ezarpenetik datozen biziarteko errentak eta aldi baterako beste errenta batzuk, onuradunak Bizkaian baldin badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
  • Baldin eta errenta jasotzeko eskubidea pentsioaren hartzaileak baino beste pertsona batek sortua bada, eta gainera ordaintzailea Estatuto Administrazioa bada, ez dagozkio Bizkaiko Foru Aldundiari egin beharreko atxikipenak.
  • Jabetza intelektualetik lortutako etekinak, hartzailea egilea ez bada; eta industri jabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak, berriz, beti, etekin horiek ordaintzen dituen pertsonak edo entitateak Bizkaian baldin badu zerga-egoitza.
  • Ondasun, eskubide, negozio, meatze eta antzekoak alokatzetik datozenak, Bizkaian baldin badaude.
Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali