saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

BizkaiBain egin daitezkeen izapideak eta kudeaketak

Informazioa

Ondokoak dira Ogasun eta Finantza Saileko Bulego Birtualean egin daitezkeen izapideak eta kudeaketak:

 • Likidazioak eta autolikidazioak bidali. Adibidea
 • Zergak ordaindu. Adibidea
 • Bankuko kontuak egiaztatzea. Adibidea
 • Helbideratzeko kontuaren alta telematikoa. Adibidea
 • Gerorapenak eskatu. Adibidea
 • Ziurtagiriak eskatu. Adibidea
 • Ordain-gutunak eskuratu (ordainketa osoa zein partziala). Adibidea
 • Konpentsazio eskaera. Adibidea
 • Eskakizunei erantzutea. Adibidea
 • Agiri-sorta erantsitik duten birjarpenezko errekurtsoak jartzea. Adibidea
 • Kontsulta lotesleak aurkeztea. Adibidea
 • Zergak ordaintzeko aldez aurretiko proposamenak aurkeztea. Adibidea
 • Erreklamazio eta alegazio ekonomiko-administratiboen aurkezpena FAEAn.
 • Eskabidea aurkeztu. Adibidea
 • Kexa aurkeztu. Adibidea
 • Iradokizuna aurkeztu. Adibidea
 • Zerga egoitza aldatzea. Adibidea
 • Izena edo/eta deiturak aldatzea. Adibidea
 • Eman baimena e-mail edo SMS bidez komunikazio elektronikoak jasotzeko. Adibidea

BizkaiBairen bidez aurkez daitezkeen ereduak

BizkaiBairen bidez aurkez daitezkeen ereduen zerrenda
Ered. Deskripzioa EPEAREN BARRUAN EPEZ KANPO Nahitaez telem. Bidaltzeko erak
Norm. Osag. Ord. Norm. Osag. Ord.
  ERRENTA                
100 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga X             Fitxategia
216 Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga X X   X X     Pantaila
714 Ondarearen gaineko Zerga X X   X X   X Fitxategia
  SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA                
20R Enpresa Berregituraketa Eragiketen Jakinarazpena X           X Fitxategia
200
201
220
Sozietateen gaineko Zerga Arrunta X X   X X   X Fitxategia
203 Sozietateak - Zatikako Ordainketa BLH X X   X X   X Fitxategia
218 Sozietateen gaineko Zerga - Zatikako ordainketa X X   X X   X Pantaila
222 Sozietateen gaineko Zerga - Zatikako ordainketa. Zerga baterakuntzaren araubidea X X   X X   X Pantaila
223 Sozietateak - Zatikako ordainketa.BLH Zerga-baterakuntzaren araubidea X X   X X   X Fitxategia
232 Eragiketa lotuei aitorpen informatiboa X X   X X   X Fitxategia
  BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA                
303 BEZ. - Autolikidazioa X X   X X     Fitxategia
308 BEZ. - Itzulketa eskaera X     X       Pantaila
309 BEZ. - Ez-aldizkako X     X       Fitxategia
310 BEZ. - Araubide erraztua X X   X X     Fitxategia
318 BEZ. - Aurretik itzulitako kuoten erregularizaziorako aitorpena X   X X   X   Pantaila
322 BEZ. - Erakunde taldea. Banakoa X X   X X   X Fitxategia
353 BEZ. - Erakunde taldea. Agregatua X X   X X   X Fitxategia
368 BEZ. - Telekomunikazio-, irrati- eta telebista- zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoz egiten diren zerbitzuei aplikatu beharreko araubide berezia. Batasuneko araubidea. Autolikidazioa X X   X X   X Pantaila
390 BEZ. - Urteko aitorpen-laburpena.Araubide orokorra X X   X X     Fitxategia
391 BEZ. - Urteko aitorpen-laburpena. Araubide erraztua X X   X X     Fitxategia
  ATXIKIPENAK                
110 PFEZ. - Atxikipenak X X   X X     Fitxategia + Pantaila
111 PFEZ. - Atxikipenak. Enpresa handiak X X   X X   X Fitxategia + Pantaila
115 PFEZ. - Hiriko higiezinen errentamenduen errendimenduei egindako atxikipenak X X   X X     Fitxategia + Pantaila
117 PFEZ. - Talde-inbertsioko erakundeen kapitala edo ondarea islatzen duten akzioen edo partaidetzen transmisio edota itzulketen ondorioz lortutako ondasun- errentak edo irabaziak. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak X X   X X     Pantaila
123 PFEZ. - Ondasun higikorrei dagokien kapital atxikipenak, banku-kontuak izan ezik X X   X X     Pantaila + Fitxategia
124 PFEZ. - Besteren kapitalen erakarketa eta erabilera islatzen duen aktibo ororen transmisio, amortizazio, itzulketa, trukaketa edo bihurketaren ondoriozko errentei dagokien kapital higikorraren atxikipenak X X   X X   X Pantaila
126 PFEZ. - Kapital higikorraren atxikipenak, finantza-erakunde orotako kontuetatik eratorritako kontraprestazioen bidez eskuratzen direnak, finantza-aktiboen gaineko eragiketak oinarri dituztenak barne X X   X X   X Pantaila
128 PFEZ. - Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi aseguru edo elbarritasun aseguruei doazkien kontratuen ondoriozko kapital higikorraren atxikipenak X X   X X   X Pantaila
130 PFEZ. - Enpresaburu eta profesionalen zatikako ordainketak X X   X X     Fitxategia + Pantaila
230 PFEZ.-Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien konturako atxikipenak eta sarrerak X X   X X   X Pantaila
  ZERGA BEREZIAK ETA INGURUMEN ZERGAK                
510 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. EBko gainerako jasotze-eragiketen aitorpena X             Pantaila
512 Hidrokarburoen gaineko zerga. Bigarren tarifako produktuen jasotzaileen urteko zerrenda X X X X X X X Pantaila
513 Elektrizitatearen gaineko zerga. Jardueraren urteko aitorpena             X Pantaila
521 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Hiruhilekoan emandako lehengaien zerrenda. X     X     X Pantaila
522 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Produktuen hiruhileroko gaztigua       X     X Pantaila
524 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien ziozko itzulketa eskatzea. X X X X X X X Pantaila
548 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Jasanarazitako kuotei buruzko informazio-aitorpena X X X X X X X Pantaila
553 Ardo eta edari hartzituen gaineko zerga. Lantegi eta zerga gordailuetako mugimenduen hiruhileko laburpena X     X     X Pantaila
554 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Alkoholaren lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X     X     X Pantaila
555 Tarteko ekoizkinen gaineko zerga. Lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X     X     X Pantaila
557 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Edari eratorrien lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X     X     X Pantaila
558 Garagardoaren gaineko Zerga. Garagardoaren lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X     X     X Pantaila
560 Elektrizitatearen gaineko zerga. Autilikidazioa. X X   X X   X Pantaila
561 Garagardoaren gaineko zerga. Autilikidazioa. X X   X X   X Pantaila
562 Tarteko ekoizkinen gaineko zerga. Autilikidazioa. X X   X X   X Pantaila
563 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Autolikidazioa. X X   X X   X Pantaila
566 Tabako moten gaineko zerga. Autolikidazioa. X X   X X   X Pantaila
570 Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena X     X     X Pantaila
572 Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen gaineko zergaren ziozko itzulketa eskatzea. X X X X X X X Pantaila
580 Tabako-moten gaineko zerga. Tabako-moten fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. X     X     X Pantaila
581 Hidrokarburoen gaineko zerga. X X   X X   X Pantaila
582 Hidrokarburoen gaineko Zerga. Produktuak beste AE edo LH batera berbidalketaren ondoriozko erregularizazioa. X X   X X   X Pantaila
583 Energi Elektrikoren Ekoizpenaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta zatikako ordainketak. X X   X X   X Pantaila
586 Berotegi-efektuko gas flourdunen gaineko Zerga. Urteko laburpen-aitorpena. X X   X X   X Pantaila
587 Negutegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa. X X   X X   X Pantaila
588 Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko zerga. Urtarriletik urrira jarduerari uztearen ziozko autolikidazioa. X X   X X   X Pantaila
591 Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen urteko aitorpena. X   X X   X X Pantaila
LC1 Bereziak. Kontabilitate liburuak. X     X       Fitxategia (berezia)
L12 500/503 eredua eta emate orriak. Hornidurengatiko salbuespenak. X             Fitxategia
L31 Zerga Bereziak. Kuota zentralizatuak banatzeko.       X X   X Pantaila
  IBILGAILUAK                
006 Aurretiazko aintzatespenik gabeko salbuespenak eta ez-loturak X           X Fitxategia + Pantaila
621 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X           X Fitxategia + Pantaila
576 Zenbait garraiobideri buruz X           X Fichero + Pantaila
  JOKOA                
43E Bingo elektronikoa X X   X X   X Pantaila
43G Jokoaren gaineko Tasaren Gainkargua X     X       Pantaila
43M Jokoaren gaineko Tasa Fiskala X     X       Pantaila
048 Jokoaren gaineko Tasa Fiskala X X   X X   X Pantaila
43J Joko-jardueren gaineko zerga. Urteko eta urte anitzeko jardueren kasuetan. X X   X X   X Pantaila
  ZENTSU-AITORPENAK                
034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena X     X     X Pantaila
036 Aldarazpenen errolda-aitorpena, enpresak X     X       Fitxategia
037 Aldarazpenen errolda-aitorpena, pertsona fisikoak X     X       Fitxategia
  INFORMAZIO-EREDUAK                
140 Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua X   X X   X   Fitxategia
180 Kapital higiezinen atxikipenen Urteko Laburpena X X X X X X   Fitxategia
182 Dohaintza informazio aitorpena X X X X X X   Fitxategia
184 Ondasun erkidegoak X X X X X X   Fitxategia
187 Akzioen atxikipenen gaineko zerga X X X X X X   Fitxategia
188 Sozietateen gaineko zerga X X X X X X   Fitxategia
190 P.F.E.Z. - Atxikipen eta kontuan egindako sarreren urteko laburpena X X X X X X   Fitxategia
193 Sozietateen gaineko zerga X X X X X X   Fitxategia
296 E.E.E.Z. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena X X X X X X   Fitxategia
340 B.E.Z. - Erregistro liburuak X   X X   X X Fitxategia
345 BGAEren eta Pentsio Plan eta Funtsen urteko adierazpena X X X X X X   Fitxategia
347 Gainontzekoekiko eragiketen urteko aitorpena X X X X X X   Fitxategia
349 Europako Batasunaren barruko subjektu pasiboekiko eragiketen bilduzko laburpena X   X X   X   Fitxategia
430 Aseguru primen gaineko zerga X X   X X     Pantaila
480 Aseguru primen gaineko zerga X   X X   X   Pantaila
720 Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideak X X X X X X X Fitxategia
  EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA                
840 Ekonomi Jardueren gaineko zerga X             Pantaila laguntzailearen bidez
848 Ekonomi Jardueren gaineko zerga X   X X   X   Pantaila
  ONDARE ESKUALDAKETA ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA                
600 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X             Fitxategia
603 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X X   X X   X Fitxategia
610 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X     X     X Pantaila
615 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X     X     X Pantaila
  OINORDETZA ETA DOHAINTZAK                
650 Oinordetzen gaineko Zerga Autolikidazioa X             Fitxategia
652 Bizitza aseguruen Polizen gaineko Zerga autolikidazioa X             Fitxategia
  BESTE BATZUK                
410 Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko Zerga. Autolikidazioa. Konturako ordainketa X X   X X   X Pantaila
411 Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko Zerga. Autolikidazioa X X   X X   X Pantalla
 
 

e-mailez bidali