Bizkaiko maparen irudia eta Bilboko aldea nabarmenduta

Bilbao Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena

Behin-behineko onespenaren dokumentua
Aurretiko faseak
Paisaren katalogoa eta zehaztapenak

Indarrean dagoen Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partziala (2006/09/26an behin betiko onartua)

Bilbao Metropolitarren Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala

179/2006 DEKRETUA, irailaren 26koa, Bilbo Metropolitarren Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen duena. 2006ko azaroaren 7ko EHAAn argitaratua izan zen. Aipatutako Planak hurrengo dokumentazioak ditu:

Behin betiko onartu dekretua

Dokumento baten irudia

Behin-betiko onespenaren idatzizko dokumentazioa

Zarataren aztarnei buruzko informazio osagarria

Sustapen Ministerioaren martxoaren 21eko 926/2005 Agindu bidez, interes orokorreko aireportuetako zarata-aztarnen berrikuspena arautzen da. Horren ondorioz, Aena enpresak Bilboko aireportuaren Plan Zuzentzaileak "egungo egoerari (2004)" dagozkion zarata-aztarnak eguneratu ditu.

Horri dagokionez, informazio hori erantsi da, Bilboko Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Planaren 9.1. informazio-planoaren barruko "Zarataren aztarnak: oraingo itxuraketa" izeneko informazioaren ordez.

Zarataren aztarnei buruzko dokumentazio grafikoa (PDF 10.3 Mb)

Zortasun aeronautikoen inguruko informazio osagarria

Martxoaren 11ko 370/2011 Errege Dekretuaren bidez eguneratu egin dira Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoak (BOE, 77. zk., 2011ko martxoaren 31koa). Horrenbestez, Aenak aldatu egin ditu zortasun horien planoak Bilboko Aireportuaren Plan Zuzendarian.

Bada, informazio hori eransten da, zabaldu eta ordezkatu egiten baitu Bilboko metropoliaren lurralde-plan partzialeko 9.2 informazio-planoan jasotzen diren “aerodromoaren eta instalazio erradioelektrikoen zortasunak”.