Ohiko galderak

 • Doako nabigatzaile hauetakoren bat erabili behar da katalogoan sartzeko:

  • Internet Explorer, 11 bertsioa edo goragokoa
  • Mozilla Firefox, 60 bertsioa edo goragokoa.
  • Google Chrome, 66 bertsioa edo goragokoa.
  • Microsoft Edge.
  • Safari, 11 bertsioa edo goragokoa.

  PDF fitxategien edozein bistaratzaile (Adobe Reader XI. bertsioa, Foxit Reader, Free PDF Opener, Nitro PDF Reader, ...). Google Chrome eta Mozilla Firefox nabigatzaileen azken bertsioetarako, ez dago bistaratzailerik instalatu beharrik, badaukatelako PDF bistaratzaile bat integratuta.

  Ziurtagiri elektronikoen erabileraren ondoriozko beste konfigurazio batzuk.

  Gainera, Egoitza Elektronikora bideratzen zaituzten laguntzen/diru-laguntzen kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak erabili behar dira.

 • Gaur egun, hautatutako laguntzen/diru-laguntzen/zerbitzuen fitxak banan-banan jaitsi daitezke PDF formatuan. 2019/12/13tik aurrera, katalogo osoa jaitsi ahal izango da PDF formatuan

 • Bai. Erregistro elektronikoak automatikoki luzatuko du izapideari ekin zaiola erakusten duen egiaztagiri elektronikoa. Egiaztagiri horretan datu hauek aurkituko dituzu: sarrera-erregistroko zenbaki edo kodea eta aurkezpen eguna eta ordua, pertsona igortzailearen nortasuna, zure kasuari buruzko prozedura, gaiaren izena, aurkezpen-inprimakian jarritako datuen hitzez hitzeko kopia, eta hari esleitutako egiaztapen elektronikoko kodea, aukera emango duena hura kontsultatu eta bistaratzeko eta haren kopia elektronikoa inprimatzeko.

 • Izapide bakoitza zein bulegotan egiten duzun, bulego horretan kontsultatu ahal izango duzu izapidearen egoera. Bide telematikotik egindako eskaeren kasuan, bulego birtual bakoitzak badu atal bat espediente bakoitzaren egoera bistaratzeko, behin hura identifikatutakoan.

 • Zure eta katalogoaren arteko komunikazioa segurua da. Informazio guztia zifratuta geratzen da. Ziurtagiri elektronikoek bi aldeen nortasuna bermatzen dute. Jakinarazten dituzun datu pertsonalak ere zifratuta daude, eta, behin gure sisteman gordeta, behar diren baliabideak erabiltzen ditugu eurak babesteko, Datuen Babesari buruzko Lege Organikoa eta hura garatzen duten arauak betez.

 • Katalogo honetan eskura dagoen informazioa etenik gabe eguneratzen da. Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztien eta haren foru erakundeen ardura da euren zerbitzu, laguntza eta diru-laguntzei buruzko informazio guztia beti eguneratuta edukitzea katalogo honetan.

 • Bai. Edozein eskaera motak ekarri behar du berekin katalogo honen bitartez izapidetze bati ekitea.

  • Rosa María González Manso
  • Telefonoa: 944 068 667
  • asistencia.economica@bizkaia.eus
 • Izapide bat hasten den unean, Bizkaiko Foru Aldundian edo foru erakundean laguntzaren/diru-laguntzaren/zerbitzuaren ardura duenak automatikoki jasotzen du izapidearen hasierako alerta. Alerta hori jaso eta gero, teknikaria zurekin harremanetan jarriko da.

 • Bai. Ospitaleratu ondorengo lehen 3 hilabeteetan (beste 3 hilabetez luza daitezke), erabiltzaileak zentroaren ezaugarrietara eta funtzionamendura egokitzeko aldi bat osatuko du, bai eta erabiltzaile guztientzako arreta eta ongizate egokia bermatuko duten gutxieneko bizikidetza-ohituretara egokitzeko aldi bat ere.

 • Arreta emateko banakako planaren bidez laguntza teknikoa eman arren, zentroko langileek ikusten badute erabiltzailea ez dela zentrora egokitzen, zentroko zuzendaritzak horren berri emango die erabiltzaileari eta/edo haren legezko edo borondatezko ordezkariari, bai eta Gizarte Ekintza Saileko administrazio-unitate eskudunari ere. Espedientea aztertu ondoren, administrazio-unitateak egokien deritzon proposamena egingo du, eta, hala badagokio, bere gizarte-ingurunera itzultzen bada, beste gizarte-baliabide batzuen laguntza lortzeko aukeraren berri emango zaio.

 • Bai. Hala ere, lekualdaketa ezin izango da baimendu sartu eta 3 hilabeteko epea igaro baino lehen, behar bezala justifikatutako salbuespenezko arrazoiengatik izan ezik. Erabiltzaileak eskatuta eguneko zentrotik lekualdaketa bat egin bada, ez da beste lekualdatze bat baimenduko ospitaleratu eta urtebete igaro arte, behar bezala justifikatutako salbuespenezko arrazoiengatik izan ezik.

 • Zure diru-sarreren edo errentaren, bizikidetza-unitatearen diru-sarreren eta plazaren kostuaren arabera kalkulatzen da. Gutxi gorabehera, eguneko zentro bateko plazak ez du inoiz 12,29 euro baino gehiago balioko eguneko 2024an.

 • Ez. Sarbidea plaza hutsen araberakoa da. Plaza hutsik ez badago, itxarote-zerrenda batean sartuko zara, eta hark ezarriko du lehentasun-ordena. Itxaron-zerrenda erabiltzailearen tipologiaren arabera ordenatuko da, gizarte-adierazlearen arabera lortutako puntuazioaren arabera. Baremoan berdintasuna egonez gero, eskaera Gizarte Ekintza Sailaren erregistroan sartzeko data lehenetsiko da.

 • Bai. Egoitza batean aldi baterako sartzen diren pertsonek plaza gordetzeko eskubidea izango dute egoitzatik irten eta ospitalean dauden artean, betiere behar bezala egiaztatuta, baldin eta bertako egonaldia egoitzan onetsitakoa aldi baterako egonaldia baino luzeagoa ez bada.

 • Bai. Erabiltzaileek plaza erreserbatzeko eskubidea izango dute eguneko zentrotik kanpo dauden aldietan, honako baldintza hauetan:

  Borondatezko absentziaren kasuan, betiere absentzia-aldia ez bada 60 egunetik gorakoa urte natural bakoitzeko, salbu eta administrazio-unitate eskudunak aparteko inguruabarrak hautematen dituenean.

  Medikuaren aginduz edo ospitale batean barneratzeagatik absentzia behartuz gero, plaza gordetzeko eskubidea arrazoiek irauten duten bitartean mantenduko da, salbu eta, epea kontuan hartuta, zerbitzua azkentzeko eta baja emateko arrazoi denean.

 • Bai. Egoitza-zentro espezifiko batean aldi baterako egonaldi-erregimeneko plaza bat eskatuz gero, eskatutako zentroan egonaldiak bakarrik esleitu ahal izango zaizkizu.

 • Desgaitasuna duten pertsonak zentroetara sartzeko bide bakarra dago. Lehenengo urratsa mendekotasunaren balorazioa egitea eta Arreta Emateko Banakako Programan (ABP) baliabidea eskatzea da, baita desgaitasun maila % 33koa edo handiagoa aitortuta izatea ere.

  Baldintzak betetzen badira, onuraduna itxaron-zerrendan sartuko da, eskabidea egiten den unean zentroan duen arreta-premiaren arabera ordenatuta (APAS). Plaza bat eskaintzen bada eta onuradunak uko egiten badio, itxaron-zerrendatik ateratzen da eta ezin da berriro egonaldi iraunkorreko plaza bat eskatu 6 hilabete igaro arte.

  Egonaldi iraunkorrerako eskaera egin ez balitz, eta larrialdi-egoera bat gertatuz gero, hala nola zaintzaileen heriotza, desgaitasuna duen pertsona aldi baterako egoitza-plaza batean artatuko litzateke. Hala ere, ezinbestekoa da desgaitasuna eta mendekotasuna baloratzea.

 • Ez. Itxarote-zerrenda orokorra osatzen duten eskatzaileak egoera horretan egongo dira zentro egokian plaza bat izan arte, bai sortu berriak, bai lehendik daudenak.

 • Bai. Eskabidearekin batera, familia-erroldaren ziurtagiria eta plaza esleituta duen zentroan duen egokitzapenari buruzko txostena aurkeztu beharko dira, zentroko erakunde kudeatzaileak emana. Gizarte Ekintza Saileko Balorazio Taldeak lekualdatze-plaza eskatzen duten pertsonen profila eta laguntza-beharrak baloratuko ditu, eta baztertzeko arrazoia izango da eskatutako zentrorako aurreikusitako erabiltzaile-profila ez betetzea, lekualdaketetarako erreserbatutako plazen tipologien arabera.

 • Bai. Bizkaian, desgaitasuna duten pertsonentzako plaza guztiak publikoak dira, eta, beraz, lekualdaketak eska daitezke zentroen artean, betiere profila betetzen bada, bai desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen artean, bai desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen artean, bai mendekotasuna duten pertsonentzako zentroen artean.

 • Bai. Salbuespenez, pertsona batek zentro jakin baterako plaza-eskabidea aurkezten badu, pertsona horrek dekretu honetako baldintza orokorrak bete beharko ditu, eta, hala badagokio, baita eskatutako zentroaren erabiltzaile-profilari edo -profilei buruzkoak ere.

  Salbuespenezko kasu horietan, eskatzailea ez da itxarote-zerrenda orokorrean sartuko, zentroko itxarote-zerrenda espezifikora sartuz, Gizarte Adierazlea aplikatu ondoren lortutako balorazioaren arabera.

  Aukera hori hartzea bateraezina izango da desgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitza-zerbitzu zehatzetarako eskabide berriak aurkeztearekin, 2 urteko epean, eskabidea zentro edo zerbitzu jakin bati aurkezten zaion egunetik zenbatzen hasita, salbu eta haren inguruabarrak aldatzen badira, agiri bidez egiaztatuta.

  Desgaitasuna duten pertsonentzako zentro hitzartuetan sartzeko eskabidea egoitza-plazak eskuratzeko itxaron-zerrenda orokorrera bideratuz gero, uko egingo zaio zentro jakin baterako plaza-eskabideari.

 • Bai. Oporren edo ospitaleratzeen kasuan, plaza erreserbatu egingo da:

  Onuradunek hilabeteko oporraldia izan dezakete udan eta 15 egunekoa Gabonetan eta Aste Santuan; oporraldi horietan plaza erreserbatuko zaie. Hala gertatzen denean, erabiltzaileak plazaren prezio publikoaren % 40 besterik ez du ordainduko.

  Osasun-zentro batean ospitaleratuta egoteagatik erabiltzailea ezin daitekeenean egoitzan egon, prezio publikoaren % 20 baino ez du ordainduko

 • Bai. Erabiltzailea zerbitzura ohitu dadin, bizitegi hiru hilabeteko epea emango zaio hasieran bertara sartzen den egunetik zenbatzen hasita, eta beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da, ondo arrazoituta.

 • Ez. Egokitzen ez bazara, plazaren eskatzailea eta esleipenduna Egoitza Zerbitzuetan sartzeko itxaron-zerrenda orokorrera igaroko da berriro.

 • Zure diru-sarreren edo errentaren eta plazaren kostuaren arabera kalkulatzen da. Gutxi gorabehera, eguneko arreta duen egoitza bateko plazak ez du inoiz 44,72 euro baino gehiago balioko eguneko 2024an.

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan, desgaitasua duten pertsonentzako egoitzak, egonaldi iraunkorrerako izapidean.

 • Bai. Norberaren borondatez eguneko zentrora joateari utziz gero, plaza gordeko da, betiere kanpoan emandako epe hori urte natural bakoitzeko 60 egun baino gehiagokoa ez denean, astelehenetik ostiralerako modalitaterako, eta urte natural bakoitzeko 20 egun baino gehiagokoa ez denean larunbat eta igandeetako modalitaterako.

  Ospitalean edo antzekoan sartu behar izanez gero, erabiltzaileari plaza gordeko zaio han dagoen bitartean. Kanpoan dagoen bitartean, plazaren erreserba osorik ordaindu beharko da.

  • Irekita dagoen bitartean zaintzaileak egotea.
  • Medikuntza eta erizaintza zerbitzua, hala badagokio.
  • Erabiltzailearen ongizate fisiko, psikologiko eta sozialera bideratutako arreta integrala ematen duten profesionalen diziplina anitzeko taldearen laguntza.

  Ahal den neurrian, pertsonak beren profilera egokitzen den eta beren bizilekutik hurbil dagoen eguneko zentroan sartuko dira.