2024(e)ko apirilaren 09(a) 11:49

Ogasunak 560 milioi euro itzultzea espero du bihar hasiko den errenta-kanpainan

Ogasuna eta Finantzetako Saila

893.095 zergadunek eskura dute aitorpenaren zirriborroa, eta modu digitalean, telefonoz edota aurrez aurre kontsultatu eta berrikusi ahal izango dute. Bizkaiko Foru Ogasunak uste du 663.000 aitorpen inguru aurkeztuko direla, eta hirutik biren emaitza zergadunei dirua itzuli behar izatea izango dela, bakoitzari 1.179 euro batez beste. 2023ko errenta-kanpainan 712,6 milioi euroko kenkari sozialak aplikatuko dira. Ondarearen gaineko zergaren kanpainarako 8.100 aitorpen eta 88 milioi euro biltzea aurreikusten dira.

Itxaso Berrojalbiz, Ogasun eta Finantzen foru diputatua.

Bihar, asteazkena, apirilaren 10ean, 2023ko ekitaldiari dagokion PFEZen aitorpena aurkezteko epea irekiko da, eta ekainaren 28ra arte luzatuko da. Kanpaina horretarako, Foru Ogasunak uste du aurtengo kanpainan 663.000 errenta-aitorpen inguru aurkeztuko direla, 5 milioi euro inguruko itzulketekin eta 163 milioiko emaitza garbi negatiboarekin (sartu eta itzultzearen arteko aldea)

Gainera, Foru Ogasunak uste du Bizkaiko zergadunek 713 milioi euro aplikatuko dituztela gizarte-kenkarietan: ondorengoak, adinekoak, desgaitasuna, mendekotasuna, etxebizitza edo gizarte-aurreikuspeneko ekarpenak.

Aitorpena aurkezteko, 2023ko ekitaldiari buruzko datu ekonomikoak dituzten pertsona guztiek (893.095 zergadun) Foru Ogasunak sortutako aitorpenaren zirriborroa izango dute eskura. Zehatz esanda, Foru Aldundiak errenta-aitorpenaren 812.516 zirriborro egin ditu, 716.894 banakako modalitatean eta 95.622 baterako tributazioan, aukera hori onuragarrien zaien familia-unitateei zuzenduta. Horrela, nahi duenak bere zirriborroa kontsultatu, berrikusi eta aitorpena aurkeztu ahal izango du Aldundiak prestatutako hainbat bidez: digitala, telefono bidezkoa eta aurrez aurrekoa.

Ogasunak sortutako zirriborroak

Foru Ogasunak egindako 812.516 zirriborroak honela banatuko dira:

ERRENTA23 PROPOSAMENAK

Ogasunak egindakoak

Itzultzekoa

Ordaintzekoa

Zero

Guztira

Zergapekoak

316.188

237.798

4.339

558.325

Aitorpena aurkeztu behar ez dutenak

139.749

37.350

77.092

254.191

Proposamenak guztira

455.937

274.148

81.431

812.516

Bizkaiko Foru Ogasunean une honetan jasota dauden datuen arabera, zirriborro horien % 80,7ak (655.934) zergadunek aurkezteko beharrezkoak diren datu guztiak dituzte, eta gainerako % 19,3a, 156.582 zirriborro, zergadunek osatu beharko dute, jasoko duten gutunean adierazten zaien bezala.

PFEZen kanpainarako aurreikuspenak

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga kitatzeko kanpaina honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak 663.000 aitorpen inguru aurkeztuko direla aurreikusten du, eta horien % 72ren emaitza itzuli behar izatea izango da (zergadunen alde). Azken emaitza -163 milioi euro ingurukoa izango da kalkuluen arabera, Ogasunak bizkaitarrei 560 milioi itzultzea eta 397 milioi sartzea espero baitu.

 

EMAITZA

Zergadunak

% subtotala

Zenbatekoa

Batez bestekoa

Itzultzekoa

475.000

% 71,64

-560 milioi

-1.179 €

Ordaintzekoa

188.000

% 28,36

396,9 milioi

2.111 €

Guztira

663.000

% 100

-163,1 milioi

-246 €

Kenkari sozialak

Zergadunek 712,6 milioi euro murriztuko dute errentaren gaineko zerga, haren araudian jasotako kenkari sozialak aplikatuz: ondorengoak, adinekoak, mendekotasuna edo desgaitasuna dutenak, etxebizitza eta gizarte-aurreikuspeneko erakundeetarako ekarpenak (zenbatekoak honako taula honetan erantsi ditugu):

KENKARI SOZIALAK

Onuradunak

Batez besteko kenkaria

Zenbatekoa, guztira

Ondorengoak

226.000

655 €

148 milioi

6 urtetik beherako ondorengoak

54.000

252€

13.6 milioi

65 urtetik gorako pertsonak

127.000

622 €

79 milioi

Desgaitasuna edo mendekotasuna

78.000

1.167 €

91 milioi

Ohiko etxebizitzaren alokairua

53.000

1.075 €

57 milioi

Ohiko etxebizitza erostea

193.000

1.016 €

196 milioi

Gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako ekarpenak

174.000

736 €

128 milioi

 

Guztira

-

-

712,6 milioi

PFEZen aitorpena aurkeztu beharra

Oro har, PFEZen aitorpena derrigorrez aurkeztu behar dute 20.000 eurotik gorako lan-errentak izan dituzten pertsonek, kapital-etekin gordinak edota ondare-irabaziak bat eginik (salbuetsiak barne) 1.600 eurotik gorakoak izan dituzten pertsonek, eta jarduera ekonomikoengatik etekinak lortu dituztenek.

Aurreko kanpainetan bezala, bi ordaintzaileren edo gehiagoren etekinak jaso dituzten zergadunek ez dute aurkeztu beharko aitorpena etekinak 14.000 euro baino gehiago ez badira. Diru-sarrerak 14.000 - 20.000 euro artekoak badira, ez dago aitorpena aurkeztu beharrik bigarren ordaintzaileak eta gainerakoek emandako diru-sarreren guztirako zenbatekoa 2.000 eurotik gorakoa ez bada.

Errenta Kanpainako berritasunak

Mutualitateak

Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia berriaren arabera, 1978ko abenduaren 31ra arte lan-mutualitateei egindako ekarpenetatik eratorritako erretiroagatiko edo elbarritasunagatiko gizarte-segurantzako pentsio publikoa, zerga-oinarrian murriztu ezin izan zena, haren zenbatekoaren % 75ean txertatu behar da 1979 baino lehenagoko kotizazioek sortutako pentsioaren zati proportzionalean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Foru Arauaren zazpigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz.

Integrazio murriztu horrek data horretara arteko kotizazioetatik eratorritako pentsioaren zatiari bakarrik eragiten dio. Zati hori kalkulatzeko, erregela proportzionala erabiliko da eskatzaileek mutualitatean lan-bizitza osoaren aldean kotizatu zuten egunei dagokienez, salbu eta lan-bizitza hori gizarte-segurantzaren pentsioa sortzeko kontuan hartzen den gehieneko aldia (normalean 35 urte) baino luzeagoa bada. Kasu horretan, atalase hori hartuko da kontuan pentsioa zerga-oinarrian ez integratzeko ehunekoa zehazteko.

Hala, murrizketa hori aplikatzeko eskubidea duten zergadunek, gizarte-segurantzak Foru Ogasunari haien datuak eman badizkio aitorpenaren zirriborroak sortu aurretik, bertan ikusi ahalko dituzte errentaren gaineko zergaren salbuetsitako zenbatekoa. Aitzitik, epaiak eragindako eta lan-bizitza zirriborroak sortu ondoren iritsi zaien pertsonek ohar bat izango dute beren zirriborrora sartzean, egoera hori adieraziz. Halaber, salbuetsitako pentsioaren zenbatekoa kontsultatu dezakete, zirriborroan sartu ahal izateko aurkeztu aurretik.

Preskribatu gabeko ekitaldiei dagozkien aitorpenak zuzentzeko eskaera errazago aurkezte aldera, Bizkaiko Foru Ogasunak aukera ematen du eskaera hori 2023 ekitaldiari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenarekin batera aurkezteko, aitorpena aurkezteko orduan lauki egokia markatuz eta dokumentazio osagarririk emateko beharrik gabe. Neurri horrek 194.422 zergaduni egin die mesede, 60 milioi euro guztira.

Inflazioari aurre egiteko neurriak

 • 2023ko ekitaldiko likidazio-oinarri orokorrari aplikatu beharreko tarifa % 2 deflaktatzen da, eta ehuneko berean igotzen dira baterako tributazioagatik aplikatzen den murrizketa, kuotaren gutxitzea eta kenkari pertsonalak. Neurri horrek 38 milioi eurotik gorako eragin ekonomikoa izan du.
 • 2023rako, % 10etik % 15erako murrizketa orokorra mantentzen da; horri, hain zuzen ere, jardueraren diru-sarreren eta amortizazioen, narriaduraren ondoriozko galeren eta justifikatzen zail diren gastuen arteko diferentziari aplikatu ahal zaio. Mekanismo hori, forfait esaten zaiona, are handiagoa izango da (% 35 eta % 55etik % 70era arte) nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretan eta salgaien errepidezko garraioan, hurrenez hurren. Neurri horrek 39.244 aitorpen jaso ditu, eta zenbatekoa 17 milioi eurotik gorakoa da.
 • 2023an kuotaren aparteko gutxitzea mantentzen da: 200 euro aitorpeneko murrizketa aplikatu ahal izango dute 30.000 eurotik beherako zerga-oinarri orokorra daukaten zergadunek. 30.000 eta 35.000 euro bitarteko zerga-oinarri orokorra daukaten zergadunek honako murrizketa hau aplikatu ahal izango dute kuotan aitorpen bakoitzeko: zerga-oinarri orokorretik 30.000 euro kendu eta geratzen den kopurua 0,04z biderkatzearen emaitza 200 eurotik kenduta geratzen den zenbatekoa. Batez beste, 320.365 aitorpen egin dira, 53 milioi euro baino gehiago.

Batuz

2023an, BATUZ sistema borondatez aplikatzeko neurri bultzatzaileak aplikatzen jarraituko da, sistema horretara borondatez atxikitzeko daten arabera. Apirilaren 8an, 23.701 autonomo eta enpresa atxiki zitzaizkion Batuzi borondatezko epean, 2024ko urtarrilaren 1eko leihoan behin betiko txertatutako 7.073ez gain, dagoeneko 30.000 pertsona eta enpresa baino gehiago gehituko ditugu Batuzen.

Salbuespenak

Ordainketa bakarreko 200 euroko laguntza, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta La Palma uhartea berreraikitzen eta beste kalteberatasun-egoera batzuetan laguntzeko neurriei buruzko abenduaren 27ko 20/20222 Errege Lege-dekretuaren babesean eman zen.

Berrikuntza operatiboak

Aurreko ekitaldietako galeren konpentsazioari dagokionez, aurten lehen aldiz, zirriborroetan aurreko lau ekitaldietatik ordaintzeke dauden zenbatekoak sartuko dira, zergadunek aurkeztutako aitorpenen arabera. Inguruabar hori zirriborroan agertuko da, eta, beraz, kopuru horiek Ogasunak proposatutakoari beste ordena batean aplikatzea erabakitzen bada bakarrik aldatu beharko da.

Gainera, akzioen salerosketatik eratorritako ondare-irabaziak/-galerak inportatzeko eta esportatzeko utilitate bat gehituko da, datu guztiak bete ahal izateko, banan-banan aldaketak egin behar izan gabe.

Era berean, zergadunak ohiko etxebizitzarako dituen mailegu guztien datuak kontsultatu ahal izango dira, eta zirriborroari aplikagarriak direnak gehitu ahal izango zaizkio botoi soil baten bidez.

Hasierako zirriborrora edozein itzultzeko erabilgarritasuna gehituko da, datu ekonomikoetan aurretik egindako edozein aldaketa baztertu ahal izateko.

Nola aurkeztu aitorpena

Zergadun bakoitzak nahi duen kanalaren bidez izapidetu dezake aitorpena:

 • Digitala, webgunean (www.bizkaia.eus/renta) edota Bizkaia Errenta aplikazioan.
 • Telefono bidezkoa, 94 608 30 00 zenbakira deituz, apirilaren 8tik aurrera 94 406 66 00 zenbakian aurretiko hitzordua eskatu ondoren.
 • Eta aurrez aurrekoa, Foru Ogasunaren hamabi bulegoetan eta Aldundiaren Gertu bulegoetan. Hemen ere beharrezkoa izango da hitzordua eskatzea aipatutako telefono-zenbakiaren bidez edota Ogasunaren webgunean bertan.

Aitorpena telefonoz, bulegoetan edo webgunean izapidetzeko, baterako aitorpena bada, gomendagarria da zergadunek apirilean zehar beren etxeetan jasotzen ari diren gutuna izatea. Bertan, aitorpenari buruzko informazioa eta ordezkaritza-gakoa zein Bak gakoa aktibatzeko kodea ematen zaie, identifikazio digitaleko bitartekorik izan ezean.

Ogasunak zergadunen eskura jarritako 811.932 zirriborroak eskuragarri dauden datuekin prestatu dira; beraz, kasu batzuetan beharrezkoa izango da informazio osagarria ematea. Hori kanal digitaletan, telefonoz edota aurrez aurre (Foru Ogasunaren bulegoetan) egin ahalko da. Hona hemen ohiko kasu batzuk:

 • Datu pertsonalak edota helbidea aldatzea
 • Aurreko urteetan kobratutako atzerapenak
 • Etxebizitza alokatzeagatiko diru-sarrerak edo ordainketak
 • Merkataritza-lokala alokatzeagatiko diru-sarrerak edo ordainketak
 • Higiezinen salmenta
 • Akzioen salmenta
 • Aurreko ekitaldietako galeren konpentsazioa
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundearen ekarpena ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen alde
 • Konpentsazio-pentsioak eta mantenurako urteko kopuruak ordaintzea

Bidaltzeke dagoen informazioa aurkeztu ondoren, sistemak zirriborroa berriz kalkulatuko du, eta aurkezteko prest geratuko da.

Bestalde, Foru Ogasunak aitorpenaren zirriborroa osatuta dagoela eta beren aldeko emaitza duela jakinarazten dien pertsonek aurkezteko laugarren modua hautatu ahal izango dute. Hau da, zirriborroa onartzen edota aldatzen ez badute, aitorpena automatikoki aurkeztuko da ekainaren 28an, eta ondorengo egunetan jasoko du itzulketa.

Ondarearen eta dirutza handien gaineko aldi baterako elkartasun-zergaren kanpaina

2023ko ekitaldiko Ondarearen gaineko zergaren eta ITSGFren (dirutza handien gaineko aldi baterako elkartasun-zergaren) aitorpenak aurkezteko epea PFEZen berbera izango da.

Ondarearen gaineko zerga aitortzeko beharra

Zergadunek aitorpena ordaindu behar badute, edo, halakorik eman ezean, beren ondasunen edota eskubideen balioa 2 milioi eurotik gorakoa bada.

ITSGFren aitorpena aurkeztu beharra

Aitorpena aurkeztu behar izango dute 3 milioi eurotik gorako ondare garbia duten zergadunek, baldin eta haien zerga-kuota ordaindu behar badute, zerga arautzen duten arauen arabera zehaztuta eta dagozkion kenkariak edota hobariak aplikatuta daudenean.

Ondarearen gaineko zerga osagarria denez, zergadunek dirutza handien gaineko aldi baterako elkartasun zergaren kuota osoari ondarearen gaineko zergaren kuota likidoaren zenbateko bereko kenkari bat aplikatuko diote.

Foru Ogasunak uste du ondarearen gaineko zergaren 8.100 aitorpen inguru aurkeztuko direla, 88 milioi euro guztira.

2023ko KANPAINAKO AURREIKUSPENA (Ondarea)

Zenbakia

Zenbatekoa

8.100

88 milioi


Bideoak

Egin zaitez Bizkaia Denontzat newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
 • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
 • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...