Laguntza programaren funtzionamenduari buruzko informazioa

Galeren eta irabazien kontua

Zenbateko garbia Negozio Zifra
301=302+303+380
380=381+382+383
Hornidurak
306=307+308+309+310
Ustiapenaren bestelako diru-sarrerak
311=312+315
312=313+314
Langileen gastuak
316=317+319+320+321+322+323+324
Ustiapenaren bestelako gastuak
325=326+327+328+329+384
Ibilgetua besterentzearen ondoriozko narriadura eta emaitza
333=334-337+385
334=335-336
337=338-339
Ustiapenaren emaitza
342=301+304+305-306+311-316-325-330+331+332-333+340+341
Ustiapenaren emaitza
343=344+347+350
344=345+346
347=348+349
Ustiapenaren emaitza
351=352+353+354
Arrazoizko balio aldakuntza finantza tresnetan
355=356+357
Arrazoizko balio aldakuntza finantza tresnetan
359=360-365
360=361+362-363-364
365=366+367-368-369
Arrazoizko balio aldakuntza finantza tresnetan
376=377+378+379
Emaitza finantzarioa
370=343-351+355+358-359+376
Emaitza zergen aurretik
371=342+370
Ekitaldiko eragiketa jarraituen emaitza
373=371-372
Galeren eta irabazien zenbaketaren emaitza
375=373+374
375=371-372 laburtuen edo ETEen kasuan
  • 375 partidaren zenbatekoa funts propioen 215 partidara joango da, pasiboaren barruan.
  • 375 partidaren zenbatekoa funts propioen 215 partidara joango da, pasiboaren barruan.
  • 375 partidaren zenbatekoa positiboa izanez gero, Emaitzen banaketarena 502 partidara joango da.
  • 375 partidaren zenbatekoa 15.orrialdeko 1000 partidara joango da.
  • 372 partidaren zenbatekoa 15. orrialdeko 1001 partidara joango da, positiboa bada edo 1002 partidara negatiboa bada.