Laguntza programaren funtzionamenduari buruzko informazioa

Aldaketa-egoera ondare garbian

Ekitaldian onartutako diru-sarreren eta gastuen egoera
550=551+552
559=550+553+554+555+556+557+558
560=561+562
568=560+563+564+565+566+567
569=480+559-568
Aldaketa-egoera guztia ondare garbian
621=600+607+614
622=601+608+615
623=602+609+616
624=603+610+617
625=604+611+618
626=605+612+619
627=606+613+620
663=670-677+684-691+698+705+712
664=671-678+685-692+699+706+713
665=672-679+686-693+700+707+714
666=673-680+687-694+701+708+715
667=674-681+688-695+702+709+716
668=675-682+689-696+703+710+717
669=676-683+690-697+704+711+718
726=621+628+635+642+663+719
727=622+629+636+643+664+720
728=623+630+637+644+665+721
729=624+631+638+645+666+722
730=625+632+639+646+667+723
731=626+633+640+647+668+724
732=627+634+641+648+669+725
642=649+656
643=650+657
644=651+658
645=652+659
646=653+660
647=654+661
648=655+662
Aldaketa-egoera guztia ondare garbian
771=750+757+764
772=751+758+765
773=752+759+766
774=753+760+767
775=754+761+768
776=755+762+769
777=756+763+770
813=820-827+834-841+848+855+862
814=821-828+835-842+849+856+863
815=822-829+836-843+850+857+864
816=823-830+837-844+851+858+865
817=824-831+866
818=825-832+839-846+853+860+867
876=771+778+785+792+813+869
877=772+779+786+793+814+870
878=773+780+815+871
879=774+781+816+872
880=775+789+796+817+873
881=776+783+790+797+818+874
792=799+806
793=800+807
796=803+810
797=804+811
798=805+812
756=600-601+602+603-604+605+606+750-751+752+753+754+755
763=607-608+609+610-611+612+613+757-758+759+760+761+762
770=614-615+616+617-618+619+620+764-765+766+767+768+769
777=621-622+623+624-625+626+627+771-772+773+774+775+776
784=628-629+630+631-632+633+634+778-779+780+781+782+783
791=635-636+637+638-639+640+641+785-786+787+788+789+790
798=642-643+644+645-646+647+648+792-793+794+795+796+797
805=649-650+651+652-653+654+655+799-800+801+802+803+804
812=656-657+658+659-660+661+662+806-807+808+809+810+811
819=663-664+665+666-667+668+669+813-814+815+816+817+818
826=670-671+672+673-674+675+676+820-821+822+823+824+825
833=677-678+679+680-681+682+683+827-828+829+830+831+832
840=684-685+686+687-688+689+690+834-835+836+837+838+839
847=691-692+693+694-695+696+697+841-842+843+844+845+846
854=698-699+700+701-702+703+704+848-849+850+851+852+853
861=705-706+707+708-709+710+711+855-856+857+858+859+860
868=712-713+714+715-716+717+718+862-863+864+865+866+867
875=719-720+721+722-723+724+725+869-870+871+872+873+874
882=726-727+728+729-730+731+732+876-877+878+879+880+881
Aldaketa-egoera guztiaren partidak Ondare Garbira eramaten den ondare garbian
726=204
727=205
728=206
729=207. 207 kalkulatua denez (207=208+209), ezin daiteke zenbatekoa eraman eta kontrol bat egingo da.
730= 210
731=211. 211 kalkulatua denez (211=212-213), ezin daiteke zenbatekoa eraman eta kontrol bat egingo da.
732=214
876+215 Egia esan, G-I en kontuko 215+375 badugu. Kontrol bat egin behar da 876+375.
877=216
878=217
879=218. 218 kalkulatua denez (218= 219+220+221+223), ezin daiteke zenbatekoa eraman eta kontrol bat egingo da.
880=224
881=225
882=201 Partida bi hauek eramandako edo kontrolatutako beste partida batzuen emaitza da, beraz definizioz berdinak dira.