EZOHIKO ZERGA-NEURRIAK, BIZKAIKO EKONOMIAN COVID-19AK IZANGO DUEN ERAGINARI AURRE EGITEKO

Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat zerga-neurri onetsi ditu Bizkaiko pertsonen likidezia hobetzeko, bereziki mikroenpresei, enpresa txikiei eta autonomoei dagokienez, ekonomiaren sektore ahulenetan eragin ekonomiko negatibo handiagoa prebenitzeko eta zergadunen eskubideak bermatzeko.

Zerga nagusien araudi zehatzean ezarritako epe jakin batzuen malgutasun neurri iragankorrak ere finkatu dira, eta haiek betetzeko aukera asko zaildu daiteke (edo ezingo dira bete), osasun agintariek pandemia ez hedatzeko hartutako neurrien eta aurreikusten den krisi ekonomikoaren ondorioz. Izan ere, neurri horiek aldi baterako dira, eta osasun larrialdiko egoeraren edota horrek eragindako krisi ekonomikoaren ondorioz epeak betetzeko zailtasunak dituzten kasuei dagozkie.

Euste-neurri horiek guztiak hartu ondoren, bigarren fasean garrantzitsuagoa da neurri zehatzak aztertzea eta hartzea, behin osasun-larrialdiaren esparruan hartutako konfinamendu-neurriak eta jarduera ekonomikoa geldiaraztekoak kenduta edo gutxituta, bermatzeko ekonomia suspertzeko prozesua ahalik eta azkarren eta intentsitaterik handienarekin egingo dela.

Ildo horretan, denborari lotutako bi egoera identifikatzen dira, hasieran premiazko neurriak hartu behar baitira 2020an eta 2021ean Bizkaia Aurrera! Planaren barruan zenbait jarduera sustatzeko. Horren ostean, egokia izango zen egiturazko neurri batzuk ezartzea; hala, susperraldi ekonomikoaren prozesua Bizkaiko Foru Aldundiko Bizkaiaren Egiten Planean ezarritako ildo estrategikoekin parekatuko zen.

Hartutako zenbait neurrik beren ondorioak agortu zituzten beren izaeragatik osasun larrialdiko egoera adierazi eta lehenengo hilabeteetan, baina beste batzuek 2020ko eta 2021eko, eta batzuk baita ere 2022ko, ekitaldietan hedatzen dute eraginkortasuna.

Lehenik eta behin, azken neurri horiek azpimarratzen ditugu jarraian:

2022KO NEURRIAK

 1. Aitorpena egiteko epeak luzatzea

  Aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko borondatezko epea 2022ko urtarrilaren 25ean amaitzen da, eta 2022ko urtarrilaren 31ra arte luzatuko da.

 2. Toki erakundeen tasen hobariak

  2022an, toki-erakundeek udal tasen zenbatekoaren gaineko aparteko hobariak onartu ahal izango dituzte, baina Covid-19aren osasun-krisiak eragindakoak izan behar dira, eta bereziki hark eragindako kolektiboei aplikatu ahal izango zaizkie.

2020/2021EKO NEURRIAK

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA

 1. Ezohiko amortizazio bizkortua, 2021ko abenduaren 31ra arte eskuratutako aktibo berriei dagokienez

  2020ko maiatzaren 6a eta 2021eko abenduaren 31 artean sozietateen gaineko zergaren zergadunek eskuratzen dituzten aktibo berrietarako amortizazio bizkortua (bere ohiko zenbatekoaren % 150ean) fiskalki egiteko eskubidea aitortzen da; hala, beren jarduera ekonomikoaren susperraldia bultzatzeko beharrezkoak dituzten inbertsioak errazten lagunduko dute.

 2. Gastu kengarria negozio-lokalen errentamenduetan errenta jaisteagatik.

  2021eko ekitaldian, jarduera ekonomikoko edozein sektoretara bideratutako higiezin baten errentatzaileen kasuan, 2020ko martxoaren 14tik aurrera alokairuaren prezioa jaistea erabaki badute eta 2021ean zehar gutxienez hiru hilabetez mantentzen badute, alokairuaren beherapenaren zenbatekoa Sozietateen gaineko Zergan kengarria den gastutzat hartuko da, eta kontabilitate-emaitzari dagokion zuzenketa egiteko eskubidea ematen du.

  Neurri honen helburua da errentatzaileei dagokienez sustatzea Covid-19aren pandemiaren ondorioz jarduera ekonomikoa kaltetua izan duten profesionalek edo enpresek ordaintzen dituzten alokairuak jaits ditzaten.

 3. Enplegua sortzeagatiko kenkari gehitua

  2020ko eta 2021eko ekitaldietan, malgutu eta gehitu egin da sozietateen gaineko zergan eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aplikatu ahal den enplegua sortzeagatiko kenkariaren zenbatekoa, jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunen kasuan, honela:

  • Kontratu bakoitzeko aplikatu daitekeen kenkariaren zenbatekoa ez da aldatu –langilearen soldataren % 25 da–, baina 5.000 eurotik 7.500 eurora igotzen da egindako kontratu bakoitzeko aplikatu daitekeen kenkariaren muga.
  • Kontratu bakoitzaren gutxieneko soldatari dagokionez, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 150 izan beharko da, gutxienez (orain arte % 170etik gorakoa izatea eskatzen zen); beraz, urteko soldata gordinak 19.950 eurotik gorakoa izan behar du.
 4. Mikroenpresa eta enpresa txiki edo ertainetan inbertitzeagatiko ezohiko kenkaria

  2020ko eta 2021ko ekitaldietan, ezohiko kenkari bat ezarri da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan (2018ko aldaketan ezarri zenaren ordezkoa) eta sozietateen gaineko zergan (berria), mikoenpresetan eta enpresa txiki edo ertainetan akzioak edo partaidetzak eskuratzeko egiten diren inbertsioengatik, betiere zenbait baldintza betetzen badira partaidetza-ehunekoari, sozietatearen jarduerari eta izaera juridikoari dagokienez. Helburua da ekintzailetza sustatzea, enpresa horiek enpresa-egituraren alderdirik ahulenetako bat baitira. Hauek dira kenkariaren zenbatekoak, kasu bakoitzaren arabera:

  • Inbertsioaren 100eko 10eko kenkaria, mikroenpresa, enpresa txiki edo ertainetan egindako inbertsioengatik, eta gehieneko oinarria 100.000 euro da.
  • Inbertsioaren 100eko 15eko kenkaria, mikroenpresa, enpresa txiki edo ertain berrietan edo sortu berrietan egindako inbertsioengatik, eta gehieneko oinarria 150.000 euro da.
  • Inbertsioaren 100eko 20ko kenkaria, mikroenpresa, enpresa txiki edo ertain berritzaileetan egindako inbertsioengatik, eta gehieneko oinarria 200.000 euro da.
  • Akzio edo partaidetzak zergadunaren ondarean mantendu behar dira gutxienez 5 urtez, eskuratu direnetik.
 5. Jarduera ekonomikoei berrekiteko kenkaria.

  2021eko ekitaldian, osasun-agintariek hartutako neurrien ondorioz jarduera ekonomikoa etenda edo oso kaltetuta geratu zaien zergadunek %15eko kenkaria aplikatu ahal izango dute 2021ean jarduera ekonomikoari berrekiteko edo lehengoratzeko edo pandemiaren ondoriozko baldintzetara egokitzeko egindako gastu eta inbertsioen kuotan.

  Neurri hori ostalaritzari eta jatetxeei, txikizkako merkataritzari, turismoari eta kultura- eta arte-ekitaldi eta -jarduerei aplikatuko zaie bereziki. Beste gastu eta inbertsio kengarri batzuen artean, merkaturatzeko kanal alternatiboak inplementatzeko egindakoak daude, hala nola online plataformak edo zerbitzuak ematekoak, adibidez etxez etxeko zerbitzuak. Halaber, edukiera mugatuak errespetatzeko, erreserbak kudeatzeko edo prebentzio-neurriak bermatzeko instalazioen egokitzapena ere sartzen da.

  Kalte nabarmenak jasan dituen jarduera ekonomikotzat hartzen da eragiketen bolumena 2020an 2019an baino gutxienez %25 txikiagoa izan duena eta 2020an 2019an baino gutxienez %50 txikiagoa izan den etekin garbia duen jarduera.

 6. Sozietateen gaineko zergaren esparruan, berrinbertitzeko eta inbertsioak gauzatzeko epeak luzatzea

  • Sozietateen gaineko zergari dagokionez, zergadunek balia dezaketen berrinbertitzeko epea urtebete luzatu da, aparteko mozkinen berrinbertsioagatiko salbuespenari heltzen diotenean (3 urtetik 4 urtera igaro da).
  • Era berean, hiru urtetik lau urtera luzatu da ekoizpen-jarduera sustatzeko erreserba bereziaren saldoa xede horretarako erabiltzeko gehieneko epea.

  Era berean, ondoko epeak luzatu dira:

  • Aurretiazko berrinbertsioa edo kenkaria gauzatu den aktiboak berrinbertitzeko eta birjartzeko epeak, sei hilabete, aktibo horiek legez eskatutako edukitze-aldiaren barruan eskualdatzen direnean;
  • Eta amortizazio-askatasuna edo amortizazio bizkortua balia dezaketen mikroenpresek, enpresa txikiek eta enpresa ertainek eskatutako aktibo berriak entregatzeko epea, hamabi hilabete.
 7. 64.bis artikulua baliatzeko epeak malgutzea.

  Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 bis artikuluak jasotzen duen ikerketa, garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeari dagokionez:

  • Finantzaketa-kontratu berriak formalizatu ahal izateko epeak luzatu egin dira (proiektuak gauzatzen direneko lehen bederatzi hilabeteen barruan sinatzea ahalbideturik; edo 2020ko edo 2021eko lehenengo bederatzi hilabeteen barruan, baldin eta jadanik hasita dauden urte anitzeko proiektuak badira);
  • Dagoeneko sinatuta dauden kontratuak aldatzeko baimena ematen da, ordainketen eta gastu eta inbertsioen egutegiak doitu ahal izateko;
  • Eta, salbuespen gisa, finantzatzaile batzuen ordez, beste batzuk subrogatzea ahalbidetu da, ekitaldiko lehen bederatzi hilabeteen barruan.
 8. Enpleguaren sorkuntzari lotuta dauden epeak zabaltzea

  • o Lan-harremana iraungi denetik eta egiaztatu den enplegu-sorkuntzagatiko eskubidea ez galtzeko langileen kopuru bera kontratatzeko bi hilabeteko epea lau hilabetetan zabalduko da lan-harremanaren iraungipena 2020ko martxoaren 16tik 2021ko abenduaren 31ra arteko aldian gertatu denean.
  • o Lan-kontratuen kopurua eta horien gutxieneko ordainsariak mantentzeko hiru urteko epearen zenbatespenaren ondoreetarako, ez da kontuan hartuko 2020ko urtarrilaren 1etik 2021ko abenduaren 31ra arteko aldia, betiere betekizun hori betetzen dela suposatuz.
 9. Sozietateen gaineko Zergan finantza-errentamenduko kontratuei dagozkien gastuen kenkarirako betekizunak malgutzea

  Berriz negoziatzen diren edo 2020an edo 2021ean izenpetzen diren finantza-errentamenduko kontratuei dagozkien gastuen kenkari-araubide berezia aplikatuko zaie, nahiz eta ondasunaren kostua berreskuratzeari dagokion finantza-errentamenduko kuoten zatiaren urteko zenbatekoa berdina ez izan edo gero eta handiagoa ez izan kontratu-aldian zehar.

 10. Sozietateen gaineko zergaren kuota efektiboaren ezohiko kenkaria, 2019ko zergaldian, suspertze ekonomikoa sustatzeko

  Ezohiko kreditu fiskal bat ezarri da sozietateen gaineko zergan, 2919ko ekitaldiko aitorpenari dagokionez ordaindu beharreko zenbatekoaren kargura. Baldintza hauek betetzen dituzten zergadunek aplikatu ahal izango dute:

  2019ko ekitaldian ustiapen ekonomiko bat egitea eta ez izatea ondare-sozietatea.

  • Ez tributatzea zerga-baterakuntzaren araubide berezian.
  • COVID-19aren ondorioz beren jarduna nabarmen murriztuta izatea; jarduna nabarmen murriztu dela jotzeko, bi irizpide hauek bete behar dira:
   1. 2020. urteko lehen seihilekoko eragiketen bolumena gutxienez izatea 100eko 25 gutxiago, 2019. urteko lehen seihilekoko eragiketen bolumenarekin alderatuta.
   2. 2019ko ekitaldian zehar kontabilitate-emaitza positiboa izatea, eta 2020. urteko lehen seihilekoari dagokion kontabilitate-emaitza gutxienez izatea 100eko 50 gutxiago, 2019. urteko lehen seihilekoko kontabilitate-emaitzarekin alderatuta.
  • 2020ko eta 2021eko ekitaldietan zehar ez banatzea etekinik, ez eta erreserbarik ere, eta ez erabakitzea beren funts propioak murriztea bazkideei ondasun edo eskubideak emanez.

  Zergadunek aukera izango dute ez ordaintzeko 2019ko sozietateen gaineko zerga dela-eta dagokien kuota efektiboaren 100eko 60, baina diru hori helburu hauetakoren baterako erabili beharko dute 2020ko ekitaldia amaitu baino lehen:

  • 2020ko ekitaldian izandako galerak konpentsatzeko.
  • Aktibo ez korronte berrietan inbertitzeko.
  • Ikerketako eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuak egiteko.
  • Beste zergadun batzuen I+G+b-ko proiektuak 62 bis artikuluko prozeduraren bidez finantzatzeko.
  • Enplegua sortzeko
  • Mikroenpresen edo enpresa txiki edo ertainen akzioetan edo partaidetzetan inbertitzeko.

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

 1. 2020. eta 2021. urteetako langile autonomoen PFEZaren ordainketa zatikatuak ezabatzea.

  Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoek ez dute 2020ko PFEZaren ordainketa zatikatuak eta 2021eko lehen bi hiruhilekoei dagozkienak autolikidatu eta ordaindu beharrik izango. Hala ere, ordaintzea erabakitzen badute, ezin dute atzerapenik eskatu, ezta okerreko diru-sarrerak itzultzeko eskatu ere.

 2. 2020an eta 2021ean aitortzeko betebeharra

  Lan etekinak lortzen dituztenentzat, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aitortzeko betebeharren atalasea 12.000tik 14.000 eurora igo da; aitortzetik salbuesten dira, halaber, 20.000 eurotik beherako lan etekinak (ordaintzaile batetik baino gehiagok emandakoak) lortzen dituztenak, bigarren ordaintzaileak eta hurrengoek ordaindutako etekina 2.000 eurotik gorakoa ez bada.

 3. Gizarte aurreikuspeneko sistemei dagozkien eskubideen ezohiko xedapena, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz

  2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, langabezia prestazioaren kobrantza (Covid-19aren inpaktuak eragindako ezinbesteko arrazoiak direla-eta, aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bati edo erregulazio espediente bati lotutako borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetako bazkideei langabezia prestazioa kobratzea baimentzen duen Finantza Politikako zuzendariaren 2020ko martxoaren 25eko Ebazpenean ezarritakoaren araberakoa), 2020ko eta 2021eko ekitaldietan luzatzen bada, % 75eko integrazio ehunekoa aplikatuko zaio ekitaldi bakoitzean jasotako zenbatekoari, prestazio horien lan etekin osoa kalkulatze aldera.

 4. Norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako aparteko laguntza jakin batzuen salbuespenak

  2020ko eta 2021eko zergaldietarako ondorioekin, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzetik salbuetsita egongo dira administrazio publikoek beren konturako langileei edo langile autonomoei emandako aparteko dirulaguntza edo laguntzei dagozkien errentak, baldin eta haien jarduera eten, geldiarazi edo larri kaltetzen bada agintari eskudunek COVID-19ak eragindako osasun krisiari dagokionez hartutako neurrien ondorioz.

  Bereziki, xedapen hauen bidez emandakoak salbuetsita egongo dira:

  1. Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2020 Foru Dekretua, urriaren 13koa, lehia askeko araubideko dirulaguntzen programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak onartzen dituena, COVID-19aren krisiak eragindako turismo sektoreko autonomoentzat eta ETEetarako.
  2. 2020ko azaroaren 13ko Agindua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, euskal ostalaritza sektorerako laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena.
  3. Ebazpena, 2020ko apirilaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; horren bidez, argitara ematen da norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako aparteko laguntzen deialdia, baldin eta haien jarduerak bertan behera geratu badira Covid-19ak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera adieraztearen ondorioz./li>
  4. 102/2020 Foru Aldundia, azaroaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena. Horren bidez ezartzen dira COVID-19ak eragindako krisiagatik abeltzaintza eta nekazaritzako sektoreari laguntzeko ezohiko laguntza ekonomikoen oinarriak eta deialdia. Laguntza horiek minimis araubideari atxikita daude 2020. urtean (bigarren edizioa).

  Paragrafo honetan araututako salbuespena ez zaie aplikatuko norberaren konturako langileek edo langile autonomoek COVID-19ak eragindako osasun krisiaren esparruan jasotzen dituzten prestazio publiko arruntei edo apartekoei.

 5. COVID-19ari lotutako beste laguntza batzuen salbuespenak

  Honako laguntza hauek salbuesten dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik:

  • Erakunde publikoek emandako laguntzak, COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz egoera ekonomiko eta sozial zaurgarrian dauden pertsonei etxebizitza izateko eskubidea bermatzearren.
  • COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzun nahian, familiei babesa emateko Eusko Jaurlaritzaren laguntzak, bai eta familia eta lana bateragarri egiten laguntzeko emandakoak ere.
  • Turismoa, jatetxeak eta ostalaritza (Euskadi Turismo Bonua eta antzekoak), merkataritza (Euskadi Denda Bonua eta antzekoak) eta kultura (Bizkaia Aurrera Kultura Bonua) sustatzeko programetako bonuen bidez lortutako laguntzak.
 6. Ohiko etxebizitzan berritze-obrak egiteagatiko kenkaria ( Etxea plana)

  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuotan ohiko etxebizitzan berritze lanak egiteagatik ordaindutako kopuruen % 10eko kenkaria ezarri da (15.000 euroko gehieneko kenkari oinarriarekin), 2020ko maiatzaren 6tik 2021eko abenduaren 31 bitarte hasten badira, eta betiere honako baldintza hauek betetzen badira:

  • Etxebizitzak gutxienez 10 urteko antzinatasuna izan behar du.
  • Egindako lanek obraren udal lizentzia izan behar dute.
  • Obren exekuzio materialaren aurrekontua 3.000 euro izan behar da gutxienez.
 7. Tokiko merkataritzaren digitalizazioa sustatzeko kenkaria

  2020an eta 2021ean merkaturatze eta salmentako prozesuetan tresna digitalak sartzeko erabiltzen dituzten zenbatekoen % 10eko kenkaria ezartzen da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunentzat. Hori ezarriko da Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako tokiko merkataritza digitalizatzeko planaren baitan, 300 euroko kenkariaren mugarekin.

  Kenkariaren xede diren gastuak eta inbertsioak honako hauek dira:

  1. Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko online salmenta-plataformak erabiltzeagatik sortutako harpidetza kuota edo tarifa.
  2. Online ordaintzeko pasabide zerbitzuak erabiltzeagatik sortutako tarifak.
  3. Merkataritza elektronikoko sistema bat ezartzeko eta bezeroei laguntza teknikoa emateko behar den softwarea eskuratzea, harpidetzea, entregatzea, eguneratzea edo berritzea, instalazio eta ezarpeneko gastuak barne.
  4. Bezeroekiko harremanak (CRM) administratzeko software bat eskuratzea, harpidetzea, entregatzea, eguneratzea edo berritzea, instalazio eta ezarpeneko gastuak barne.
  5. Merkataritza elektronikoko sistema erabiltzeko berariazko sinadura elektronikoko softwarea eskuratzea.
 8. Gastu kengarria eta negozio-lokalen errentamenduetan errenta jaisteagatiko kenkaria.

  2021eko ekitaldian, jarduera ekonomikoko edozein sektoretara bideratutako higiezin baten errentatzaileentzat, 2020ko martxoaren 14tik aurrera alokairu-prezioa jaistea erabaki badute eta, beti ere, 2021ean zehar gutxienez hiru hilabetez mantentzen badu, alokairuaren beherapenaren zenbatekoa Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan zerga aldetik kengarria den gastutzat hartuko da errendimendua negatiboa izan gabe, etekinak kapital higiezinaren etekintzat hartzen badira.

  Kasu horietan, neurria 100eko 15eko kuota-kenketarekin osatzen da, kontzeptu horrengatiko diru-sarrerek alokairu-beherapen osoa xurgatu ezin duten errentatzaileen kasuan.

  Neurri honen helburua da errentatzaileen artean sustatzea Covid-19aren pandemiaren ondorioz jarduera ekonomikoa kaltetua izan duten profesionalek edo enpresek ordaintzen dituzten alokairuak jaits ditzaten.

 9. Jarduera ekonomikoei berrekiteko kenkaria.

  2021eko ekitaldian, osasun-agintariek hartutako neurrien ondorioz jarduera ekonomikoa etenda edo oso kaltetuta geratu zaien zergadunek % 15eko kenkaria aplikatu ahal izango dute 2021ean jarduera ekonomikoari berrekiteko edo lehengoratzeko edo pandemiaren ondoriozko baldintzetara egokitzeko egindako gastu eta inbertsioen kuotan.

  Neurri hori ostalaritzari eta jatetxeei, txikizkako merkataritzari, turismoari eta kultura- eta arte-ekitaldi eta -jarduerei aplikatuko zaie bereziki. Beste gastu eta inbertsio kengarri batzuen artean, merkaturatzeko kanal alternatiboak inplementatzeko egindakoak daude, hala nola online plataformak edo zerbitzuak ematekoak, adibidez etxez etxeko zerbitzuak. Halaber, edukiera mugatuak errespetatzeko, erreserbak kudeatzeko edo prebentzio-neurriak bermatzeko instalazioen egokitzapena ere sartzen da.

  Kalte nabarmenak jasan dituen jarduera ekonomikotzat hartzen da eragiketen bolumena 2020an 2019an baino gutxienez %25 txikiagoa izan duena eta 2020an 2019an baino gutxienez %50 txikiagoa izan den etekin garbia duen jarduera.

 10. Ohiko etxebizitzaren tratamendua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan

  Beste alde batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren esparruan, ohiko etxebizitzaren tratamenduari lotutako epe jakin batzuk ere luzatu dira, hasierako epeak 2020an edo 2021ean amaitzen direnean.

  Zehazki, ondoko epeak luzatu dira:

  • Etxebizitza-kontuen epea, urtebete (6 urtetik 7ra igaro da).
  • Zergaren araudiak lanak amaitzeko ematen duen epea, urtebete, eraikitzen ari den ohiko etxebizitza erosten den kasuetan (4 urtetik 5 urtera igaro da);
  • Berrinbertitzeko epea, urtebete, ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatiko salbuespena aplikatzen den kasuetan (2 urtetik 3 urtera igaro da).
  • Ohiko etxebizitza benetan eta modu iraunkorrean okupatzeko ezarritako gehieneko epea, sei hilabete (12 hilabetetik 18 hilabetera igaro da).
 11. Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera salbuestea

  Adierazten da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsita daudela bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren kontzeptuan jasotako errentak. Diru-sarrera hori bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren bide arautzen da.

 12. Langile autonomoek jarduera uzteagatiko aparteko prestazioen tratamendua

  COVID-19aren ondorioz langile autonomoen jarduera uzteagatiko aparteko prestazio guztiek jarduera ekonomikoengatiko etekinen aintzatespena dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarrian integratzearen ondoreetarako. Hala, haren kalifikazioa argitzen da; izan ere, prestazioa sortu berria denez, zalantza egon liteke lan-etekin gisa tributatu behar den, langile autonomoek jarduera uztegatiko ohiko prestazioaren kasuan egiten den bezala, edo ekonomia-jardueren etekin gisa, langile horien aldi baterako ezintasunagatiko prestazioen kasuan egiten den bezala. Azken prestazio horien tratamenduaren parean jartzen da aparteko prestazioaren tratamendua.

LEHENTASUNA DUTEN JARDUERAK

 1. 2020an eta 2021ean aldi baterako lehentasunezkotzat jotako mezenasgo-jarduerak.

  Azkenik, 2020an eta 2021ean, lehentasunezko mezenasgo-jardueren kasu berri batzuk onartu dira. Hala, eskubidea sortzen da zenbatekoaren % 45eko dedukzioa izateko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan edo sozietateen gaineko zergan ekarpen-egileak ordaintzen duen kuotan, betiere kasu hauetan:

  • COVID-19aren aurkako borrokara bideratutako ikerketa zientifikoko jarduerak; baldin eta mezenasgoko lehentasunezko jarduera gisa aitortzea Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren uztailaren 29ko 1367/2020 Foru Aginduan ezarritako baldintzen mende badago. Agindu horren bidez, 2020 eta 2021 urteetan garatutako Covid-19aren aurka borrokatzera bideratutako ikerketa-jarduerak lehentasunezkotzat jotzeko betekizunak eta bete beharreko prozedura ezartzen dira.
  • Eremu honetan adierazi diren jarduerak:
   1. 2020ko urriaren 6ko Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiarena: CIC BIOGUNE.

   Kultur zabalkundearen arloan, arte eszenikoetako eta musikako langile-kolektiboen aldeko ekarpenak; zehazki, elkarte hauen alde egindakoak:

   • MIE Musika Industrien Elkartea.
   • ARTEKALE. Kale Arteen Elkartea.
   • KARRASKAN. Kulturaren berrikuntza eta berrikuntzaren kultura sustatzeko elkartea.
   • ADDE Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea.
   • ESKENA. Ekoizle eszenikoen elkartea.
   • HARROBIA. Ekoizpen eszenikoan berrikuntza sustatzeko elkartea.
   • IPAR ESZENA BIDEA. Interes ekonomikoko elkartea.

  Kirolaren arloan, honako hauei ordaindu zaizkien donazioak eta federazio-lizentzien edo eskola-kuoten % 25: EAEko kirol-federazioak, zeinak araututa baitaude Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan, eta haiei atxikitako erakundeak, kirol federatu ez-profesionalari eta eskola-kirolari dagokienez.

BESTE ZENBAIT NEURRI

 1. Zergen ordainketa ohiz kanpo geroratzea

  Langile autonomoen, mikroenpresen eta enpresa txikien zerga zorrak salbuespenez geroratzea onartu da. Zorrak aurkezteko eta ordaintzeko borondatezko epea 2021eko urtarrilaren 1etik apirilaren 30a bitarte amaitzen bada, geroratu ahal izango dira, bermerik gabe eta berandutze interesik sortu gabe. Zor horien ordainketa hiru hilabetez etengo da, borondatezko epea bukatzen denetik hasita, eta ordutik aurrera zenbateko bereko sei hileko kuotatan ordainduko da.

 2. Salbuespenez geroratzeak onartzea, aurreko geroratze batek efikazia galdu ondoren.

  Behin bakarrik onartu ahal izango dira lehendik geroratutako zorrak geroratzeko eskabideak, zor horien gerorapenek behin baino gehiagotan galdu dutenean eraginkortasuna gerorapen-erabakietan ezarritako baldintzetakoren bat ez betetzeagatik, betiere gutxienez bigarren eraginkortasun-galera 2020ko martxoaren 16tik 2020ko urriaren 31ra bitartean –egun bi horiek barne– gertatu bada eta eskabide horiek 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen –egun hori barne– aurkezten badira.

 3. Bermea eratzea behar ez duten gerorapenen kasuak gehitzea

  Bizkaiko Foru Aldundiak automatikoki eta bermea eratu beharrik gabe onartuko ditu kasu hauetan dauden zorren gerorapenak:

  • 50.000 eurotik beherako zorrak hileko 48ko epetan itzuliko dira. Orain arte ezarrita egon den muga 20.000 euro ziren, hileko 36 kuotatan itzuli behar zirenak. Kuota horiek, gainera, zenbateko berekoak izan behar zuten.
  • 100.000 eurora arteko zorrak 36 hilekotan itzuliko dira. Orain arte ezarrita egon den muga 50.000 euro ziren, hileko zenbateko bereko 24 kuotatan itzuli behar zirenak.
  • 500.000 eurora arteko zorrak 24 hilekotan itzuliko dira. Orain arte, zenbateko horretako zorrak hileko zenbateko bereko 12 kuotatan itzuli behar ziren.

  Beraz, malgutu egiten da gerorapenetan ateratzen den hileko kuotaren gutxieneko zenbatekoa, eta ezingo da 10 eurotik beherakoa izan; aurretik, gutxieneko kuota 300 eurokoa zen. Modu horretan, kalteberatasun ekonomikoaren egoeran dauden zergadunei likidezia-marjina handiagoa eta finantza-erabilgarritasuna ahalbidetzen zaie.

  Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren instrukzio bidez, urte bakoitzean gerorapen-kuotei aplikatzeko moduko gutxieneko ehunekoak ezartzen dira, hileko kuota finkoak hautatzen ez direnean.

 4. Gerorapenek efikaziarik ez gatzeko baldintzak malgutzea

  Tributu-zorrak ordaintzen laguntzeko, gehitu egin dira zerga bera geroratu edo zatitzeko eskatzeko dauden aukerak: orain birritan eskatu daiteke; aurrerantzean, berriz, 3 aldiz. Hirura igotzen da ordaindu gabeko epeen muga ere (orain arte, bi ziren), zeinek gerorapenaren efikazia galtzea baitakarte.

 5. Tributu-zor bermatuen konpentsazioari buruzko arauak aldatzea

  Aldatu egiten dira tributu-zorrak zergen ondorioz itzuli beharreko zenbatekoekin konpentsatzeko ezarritako arauak; aurrerantzean, ez da konpentsaziorik egingo, baldin eta tributu-zorrak geroratuta eta behar bezala bermatuta badaude.

 6. ABEEEn zerga-tratamendua

  Bizkaian zuzeneko zegapetzea erregulatzen duen zerga-araudian enplegatuei eskatzen zaizkien betekizunak betetzeari dagokionez, 2012ko martxoaren 16tik Covid-19aren ondorioz Aldi Baterako Enplegu-Erregulazioko Espediente batek eragindako pertsonek zerbitzuak ematen zituzten enpresa horretako langile izaten jarraituko dute espediente horrek irauten duen bitartean.

  Neurri honek ondorioak izango ditu pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta ondarearen gaineko zergan, eta eragina izango du, adibidez, jarduera bat higiezinen errentamendu gisa kalifikatzean, entitate bat enpresa mikro, txiki edo ertaintzat jotzeko orduan, edo sozietateen gaineko zergan araututako gutxieneko tasaren aplikazioan.

 7. Ez dira ondarearen gaineko zergan zenbatuko Bizkaiko Foru Aldundiaren, SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO PYME, SAren, ELKARGIren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren mailegu gisa jasotako laguntzak.

  Bizkaiko Foru Aldundiak, SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO PYME SAk edo ELKARGIren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren abal lerroetan oinarritutako finantza erakundeek enpresaburu eta profesionalei eta erakundeei emandako mailegu gisa (COVID-19aren osasun krisiek enpresaburuengan eta profesionalengan eragindako ondorio negatiboak arintzeko) laguntzen onuradunek lortutako zenbatekoei dagokien aktiboaren zatia ez da jarduera ekonomikoa gauzatzeko beharrezko aktibotzat joko. Beraz, aktibo horiek edo dagozkien partaidetzak ondarearen gaineko zergan salbuesteko zenbatuko dira.

 8. Mailegu-berritzeetan, egintza juridiko dokumentatuetatik salbuestea, egungo egoerara egokitzeko

  Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari dagokionez:

  • Salbuetsita geratzen dira COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren babesean egiten diren mailegu-berritzeak formalizatzeko eskriturak, bai eta COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko presako neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 13.3 artikuluan eta COVID-19ri aurre egiteko esparru sozial eta ekonomikoan presazko neurri osagarriak hartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 24.2 artikuluan aurreikusitako luzapenak ere; era berean, salbuetsita geratzen dira, maiatzaren 26ko 19/2020 Errege Lege Dekretuaren 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz hartutako esparru-akordio sektorialen babesean emandako ohiko luzapenak.
  • Halaber, adierazten da salbuetsita daudela sektore turistikoaren hipoteken luzamenduaren aplikazioan gertatuko diren hipoteka- eta errentamendu- maileguen eta kredituen eta hipoteka-bermerik gabeko leasing eta renting maileguen luzamenduak formalizatzeko eskriturak, hain zuzen ere ekonomia suspertu eta enplegua babesteko presako neurriei buruzko uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege-Dekretuaren 3 - 9 artikuluetan arautu duena, eta baita merkatugaien garraio publikoaren eta autobus bidezko bidaiarien garraio diskrezionalaren sektoreko luzamendua ere, garraioaren eta etxebizitzaren arloetan COVID-19aren eraginari aurre egiteko bizkortze ekonomikorako neurriei buruzko uztailaren 7ko 26/2020 Errege Lege Dekretuaren 18 - 23 artikuluetan arautu dena.
  • Eta ohiko etxebizitza okupatzeko nahiz lokalak etxebizitza bihurtzeko epeak luzatu dira,% 2,5eko tasa murriztuari heldu ahal izateko.
 9. Enpresa estrategikoen kaudimena laguntzeko funtsa

  Ekonomia suspertu eta enplegua babesteko presako neurriei buruzko uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege-Dekretuaren 2. artikuluan (horren bidez enpresa estrategikoen kaudimena laguntzeko funts bat sortzen da eta, hori ez ezik, baita funts horren kargura parte hartzen diren enpresen kapitalizaziorako eta/edo finantza- eta ondare-berregituraketarako egin daitezkeen ekarpenak ere) ezarri denaren aplikazioaren, hala zuzena nola zeharkakoa, emaitzako ondare-eskualdaketa eta sozietateen eragiketa guztiak, salbuetsita egongo dira Bizkaiko Lurralde Historikoari dagokion arauen eskumeneko tributu guztietatik.

 10. Doako aseguru kolektiboen salbuespena osasun-langileentzat

  2020an eta 2021ean, salbuetsita egongo dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik eta oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergatik, hurrenez hurren, COVID-19ren ondoriozko gaixotasunagatiko eta heriotzagatiko kontingentziengatiko prestazioak, aseguru-entitateek sinatutako osasun-langileen aldeko doako aseguru kolektiboetatik eratorritakoak.

 11. Berrikuntza, jarduera ekonomikoaren finantzaketa eta ekoizpen-kapitalizazioa bultzatzeko Europako funtsak

  • Alde batetik, urte batetik bi urtera handitu da berrikuntza bultzatzeko Europako funtsek eman ditzaketen maileguen gehieneko gabealdia, hasierako epeak 2020an edo 2021ean amaitzen direnean.
  • Gainera, urtebete luzatuko da berrikuntza bultzatzeko Europako funtsek, jarduera ekonomikoaren finantzaketa bultzatzeko Europako funtsek eta ekoizpen-kapitalizazioa bultzatzeko Europako funtsek duten gehieneko epea, partaideetatik eskuratzen dituzten funtsak kasuan-kasuan legez ezarritako helburuetara bideratzeko, hasierako epeak 2020an edo 2021ean amaitzen direnean.
 12. Jokoaren gaineko tributu jakin batzuen kuoten hainbanaketa eta haien aitorpen-epeen aldaketa.

  Jokatzeko makinen ustiapenerako baimena eskuratuko den urtean edo horren etendura, ezeztatzea edo azkentzea gertatzen den urtean, kuota hil naturalen arabera hainbanatuko da baimenetik edo etendura kentzetik baja, etendura edo ezeztatzera arte zenbatuta. Neurriak berebiziko garrantzia hartzen du oraingoa bezalako egoeretan. Izan ere, gaur egun, osasun-arrazoiak direla-eta, murriztapenak daude joko-makina horiek egoten diren establezimenduak irekitzeko, eta jokoa arautzen duen araudi substantiboaren egokitzapenek aukera ematen dute salbuespenez baimenak eteteko eskatzeko, halako inguruabarrak jazotzen direnean.

  Nolanahi ere, hainbanaketa egun naturalen arabera egingo da, baldin eta alta, baja, etetea, baliogabetzea edo azkentzea 2021eko urtarrilaren 1aren eta etenduraren indarraldia amaitzen den egunaren artean gertatu bada. Etendura hori Covid-19earen inpaktuari aurre egiteko martxoaren 16ko 108/2021 Dekretuak, joko-sektorean neurrien jarraitutasunari buruzkoak, ezartzen du edo, hala badagokio, luzapenari buruzko xedapenek.

  2020ko laugarren hiruhilekoari dagokion aitorpenetik aurrera (hori barne), aitorpena egiteko epea aldatzen da, jarduera aldizka kargatzen duten gainerako zergekin bat etor dadin, hala nola Balio Erantsiaren gaineko Zerga, konturako atxikipenak edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketa zatikatuak, hau da, hiruhileko bakoitza amaitu eta hurrengo 25 egun naturalekin.

 13. Tasa murriztuak Balio Erantsiaren gaineko Zergan

  2020ko apirilaren 22tik 2021eko apirilaren 30era arteko indarraldiarekin, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 0ko tasa aplikatuko zaie pandemiaren eraginpean dauden pertsonei laguntzeko beharrezkoak diren ondasun jakin batzuen erkidego barruko entregei, inportazioei eta eskuraketei, baldin eta ondasun horien hartzaileak zuzenbide publikoko erakundeak, klinikak edo ospitaleak edo izaera sozialeko erakunde pribatuak badira.

  Era berean, ehuneko 0ko tasa aplikatuko zaie 2020ko abenduaren 24tik 2022ko abenduaren 31ra arte SARS-CoV-2-ren in vitro diagnostikorako osasun-produktuen erkidego barruko entregei, inportazioei eta erosketei, Europako Batzordeak baimendutako SARS-CoV-2-ren aurkako txertoen entregei eta erkidego barruko entrega, inportazio eta erosketekin lotutako garraio-, biltegiratze- eta banaketa-zerbitzuen prestazioei.

  2020ko azaroaren 19tik 2021eko abenduaren 31ra arteko indarraldiarekin, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ehuneko 4ko tasa aplikatuko zaie erabili eta botatzeko maskara kirurgikoen erkidego barruko entregei, inportazioei eta erosketei.

 14. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide sinplifikatuari dagozkion zeinu, indize edo moduluak murriztea

  Araubide berezi sinplifikatuari atxikita dauden Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek, araubide berezi horren 2020ko urteko kuota kalkulatzeko, ehuneko 20 murriztu ahal izango dute urte horretan jarduera horiei dagozkien eragiketa arruntengatik sortutako kuoten zenbatekoa. Murrizketa hori ehuneko 35ekoa izango da merkataritza-jarduera jakin batzuetarako eta ostalaritza-sektoreko jarduera jakin batzuetarako, eta murrizketa hori aplikatuko da, halaber, 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoko kuotari dagokion konturako sarrera kalkulatzeko.

  Gainera, 2020ko araubide berezi sinplifikatuaren ondorioetarako, ez dira zenbatuko, inola ere, jarduera gauzatu den aldi gisa, 2020ko lehen seihilekoan alarma-egoera deklaratuta egon zen egunak, ezta, alarma-egoera deklaratuta egon edo ez, SARS-COV-2ren emaitzako egoera epidemiologikoaren bilakaera zuzentzeko eskumena duen agintaritzak hartutako neurrien ondorioz jarduera ekonomikoa benetan gauzatzea eten den 2020ko bigarren seihilekoko egunak ere.

  Zehatzago esanda, "soldatapeko langileak", "soldatapekoak ez diren langileak" eta "enplegatuak" moduluak kuantifikatzeko, hala badagokio, ez dira lan egindako ordutzat hartuko aipatutako egunei dagozkienak, eta "egindako distantzia" eta "energia elektrikoaren kontsumoa" moduluak kuantifikatzeko, ez dira zenbatuko egindako kilometroak eta egun horiei proportzionalki dagozkien kilowatt/orduak.

 15. Konkurtsoan dauden enpresekin sinatutako hitzarmen bereziak egokitu ahal izateko beharrezkoak diren izapideak arintzea

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuak Ogasuneko zuzendari nagusiari eskuordetu dio konkurtsoan dauden enpresekin sinatutako hitzarmen bereziak aldatzeko eskumena, baldin eta enpresa horiek egiaztatzen badute COVID-19k eragindako osasun-larrialdiaren ondorio ekonomikoek eragotzi egiten dietela hitzarmen horiek betetzea, aldaketa horiek ahalik eta azkarren egiteko.

 16. Toki erakundeen tasen hobariak

  2020an eta 2021ean, udal tasen zenbatekoari buruzko ezohiko hobariak onartu ahal izango dituzte toki erakundeek, Covid-19aren osasun krisiak eragindakoak izan beharko dira eta krisi horrek bereziki kaltetutako taldeei aplikatu ahalko zaizkie.

  Hobarien ondorioek 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izan ahalko dute.

ONDORIOAK AGORTUTA DITUZTEN BESTE NEURRI BATZUK

 1. Aitorpena egiteko epeak luzatzea

  2020ko ekainaren 1era arte luzatzen dira autolikidazioak eta aitorpenak aurkezteko borondatezko epeak, pertsona fisikoei, errenta-esleipen araubideko erakundeei (salbu eta telematikoki aurkezteko betebeharra badute eta kide guztiak pertsona juridikoak badira), mikroenpresei eta enpresa txikiei dagozkienak, epe horiek data hori baino lehen amaitzen direnean.

  Gainerako erakundeentzat, berriz, apirilaren 14ra arte luzatuko dira martxoan aurkeztu beharreko autolikidazioak eta aitorpenak aurkezteko borondatezko epeak.

  Era berean, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari dagozkien autolikidazioak eta aitorpenak aurkezteko borondatezko epeak 2020ko irailaren 30era arte luzatzen dira modu telematikoan aurkeztu behar ez dituzten zergadunentzat.

 2. Administrazioak egiten dituen likidazioak ordaintzeko borondatezko epea luzatzea

  Zergadun guztientzat luzatuko da 2020ko ekainaren 1era arte (egun hori barne) zerga-administrazioak eginiko likidazioen ondoriozko zerga-zorrak borondatezko epean ordaintzeko epea, baldin eta epe hori 2020ko martxoaren 16aren eta data horren artean amaitzen bada (arau orokorrak ezarritako epea luzeagoa ez bada, kasu horretan luzeena aplikatuko baita).

  Epearen luzapena ez zaie aplikatuko aldizkako epemugadun zorren likidazioei.

 3. Zergen ordainketa geroratzea

  Salbuespen moduan langile autonomoen, mikroenpresen eta enpresa txikien zerga-zorrak atzeratzea onetsi da. 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean borondatez aurkezteko eta ordaintzeko epea amaitzen zaien zorrak bermerik gabe eta berandutze-interesik sortu gabe geroratu ahal izango dira. Zor horien ordainketa hiru hilabetez etengo da, borondatezko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, eta ordutik aurrera zenbateko bereko hileko sei kuotatan sartuko da.

  Halaber, aukera ematen da ezohiko geroratze hori hautatzen duten zergadunek ohiko geroratzea bihurtzeko, itzultzeko epe luzeagoa behar badute. Kasu horretan, berandutze-interesak sortuko dira une horretatik aurrera.

  Salbuespenezko geroratze horri heldu ahal izango diote, halaber, autonomoek eta enpresa txikiek eta mikroenpresek, Administrazioak likidatutako zerga-zorrei dagokienez, baldin eta borondatez ordaintzeko epea 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean amaitzen bada. Zor horiek aurreko atalean adierazitako moduan ordainduko dira.

  Beste alde batetik, apirilaren 11ko 920/1997 Foru Aginduaren helbideratze-sistemari atxikitako zergadunei makinak edo aparatu automatikoak ustiatuz Jokoaren gaineko Zergaren lehen hiruhilekoari dagokion zenbatekoa 2020ko urriaren 25ean zordunduko zaie, martxoaren 25aren ordez.

  Gainera, Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez ezarritako makina edo aparatu automatikoak ustiatzeko baimenen etetearen ondorioz, ez dira kargatuko 2020ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako helbideratzeak; beraz, baimenak irailaren 30a baino lehen berraktibatzen duten zergadunek dagozkien jokoaren gaineko tributuak autolikidatu beharko dituzte.

 4. Indarrean dauden atzerapenak

  Hilabete atzeratu da emandako geroratzeen barruan martxoari dagokion epearen ordainketa. Horrela, Ogasunak ez ditu epemuga horiek 2020ko martxoaren 25ean kobratuko eta, era berean, hilabete bat atzeratuko ditu gainerako epemugak. Neurri horrek ez du berandutze-interesen sortzapena ekarriko.

 5. Sozietateen gaineko Zergaren 2020ko ordainketa zatikatua ezabatzea zenbait zergadunentzat

  Kendu egiten da Sozietateen gaineko Zergaren 2020ko zatikako ordainketa, ustiapen ekonomikoa egiten duten eta ondare-sozietatetzat hartzen ez diren eta zerga-baterakuntzako araubide berezian tributatzen ez duten zergadunentzat, baldin eta 2020ko lehen seihilekoari dagokion eragiketa-bolumena, gutxienez, 2019ko lehen seihilekoko eragiketa-bolumena baino 100eko 25 txikiagoa izan badute.

 6. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga aitortzeko eta ordaintzeko epeak luzatzea

  Ez da aldaketarik egon eta maiatzaren 4a izango da 2019ko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga aitortzeko borondatezko aldiaren hasiera-eguna, egun horretatik aurrera PFEZ itzultzeko eskaerei erantzun ahal izateko.

  Bestalde, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpen-kanpaina irailaren 30ean amaituko da, eta hiru hilabete gehiago luzatuko da horien ohiko iraupena baino, eta uztailaren 1etik kanpainaren amaierara arte, aurrez aurreko arreta-zerbitzuak emango dira finantza-erakunde laguntzaileetan aitorpenak egiteko.

  Ondorioz, luzatu egiten da Ogasunari ordaindu beharreko aitorpenak dituzten zergadunei ordainketa egiteko epea, haien helbideratzeak ez baitira 2020ko irailaren 30era arte prozesatuko. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunen kasuan, zerga-zorra bi epetan ordaindu nahi badute, bigarren epea (% 40) azaroaren 30ean kobratuko da. Beren aitorpenaren emaitza aldez aurretik ordaindu nahi duten zergadunek egin dezakete, baldin eta, aitorpena aurkeztean, ordainketa-gutuna aukeratzen badute. Aukera hori beren finantza-erakundean ordain dezakete, edo, bestela, BizkaiBai Foru Ogasunaren bulego birtualean eskuragarri dagoen ordainketa-pasabidearen bidez.

 7. Mikroenpresei eta enpresa txikiei 2019ko Sozietateen gaineko Zerga aitortzeko borondatezko epea luzatzea eta autolikidazio osagarriak aurkezteko aukera gainerako erakundeentzat

  Urteko kontuak onartzen dituzten mikroenpresa eta enpresa txikientzat, Sozietateen gaineko Zergaren autolikidazioa aurkezteko borondatezko epea luzatu egiten da, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren (COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzkoa) 40. artikuluan xedatutakoaren ondorioz, zergaldia amaitu eta hurrengo 6 hilabeteko epean, kontuak onartzen dituzten egunaren hurrengo hilaren 25era arte; horrek, indarrean dagoen bertsioko merkataritza-araudia kontuan hartuta, aurkezteko epea 2020ko azaroaren 25era arte luzatuko luke, gehienez ere.

  Aurreko luzapenari heldu ezin dioten baina aipatutako Errege Lege Dekretuaren 40. eta 41. artikuluetan aurreikusitakoaren babesean borondatezko aitorpen-aldia amaitzen den egunerako urteko kontuak onartu ez dituzten gainerako zergadunen kasuan, beren autolikidazioa behin-behineko urteko kontuetan oinarrituta epe barruan aurkezteko betebeharra ezartzen da, eta autolikidazio osagarria 2020ko azaroaren 25era arte aurkezteko aukera ematen da, errekargurik eskatu gabe eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 128. artikuluan aipatzen diren aukerak aldatzeko aukerarekin, baldin eta azkenean onartutako urteko kontuak eta behin-behinekoak desberdinak badira eta horrek eragina badu Sozietateen gaineko Zergan.

 8. Ofizioz hasi beharreko prozeduren hasiera etetea

  Ekainaren 1era arte etengo da ofizioz egin beharreko zerga-prozeduren hasiera, prozedura hori 2020ko martxoaren 16tik aurrera hasi behar zen kasuetan. Besteak beste, atzerapen horrek ez die eragingo zehapen-prozedurei, ofiziozko konpentsazioei eta enbargoei, ezta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren likidazio-proposamenei ere.

  Zehatzago esanda, etete horrek ez du eraginik izango Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ofizioz itzultzeko edo kuantifikatzeko prozeduraren hasieran, 2020ko maiatzaren 4tik aurrera 2019ko ekitaldiari dagozkion itzulketei aurre egin ahal izateko.

 9. Alderdi batek eskatuta hasi behar diren prozedurak hasteko epeak luzatzea

  Ekainaren 1era arte luzatzen da errekurtso eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak aurkezteko epeen hasiera, bai eta zergapekoak eskatuta hasi beharreko zerga-arloko beste edozein jarduketa egiteko epeen hasiera ere, baldin eta ez bada derrigorrezkoa telematikoki aurkeztea.

  2020ko martxoaren 16an hasitako epeen zenbaketa eten egiten da 2020ko ekainaren 1era arte.

 10. Zerga-prozeduren izapidetzea etetea

  2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean gertatzen diren prozedurak geldiarazteko aldiak justifikatutako etenalditzat edo Administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatiko atzerapentzat joko dira.

 11. Errekerimenduei erantzuteko epeak eta entzunaldi- eta alegazio-izapideen epeak etetea

  2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean etengo dira zerga-arloan garrantzia duten dokumentuak, aurrekariak edo informazioa aurkezteko banakako errekerimenduei erantzuteko epeak, bai eta alegazio- eta entzunaldi-izapideetan alegazioak egiteko epeak ere.

 12. Premiamendu-probidentzien jakinarazpena aldi baterako etetea

  Ekainaren 1era arte atzeratu da betearazpen-aldian sartzen diren zorren premiamendu-prozeduren hasiera, berandutze-interesik sortu gabe.

 13. Urtebete atzeratzen da Batuz-en ezarpena

  Jarduera ekonomikoen kontrol integralerako eta zergadunari laguntzeko Batuz sistemaren derrigorrezko ezarpena 2022ko urtarrilaren 1era arte atzeratuko da.

  Batuz norberaren borondatez erabiltzen hasteari dagokionez, hasiera baten data hori 2020ko uztailaren 1erako zegoen ezarrita eta hiru hilabetez atzeratuko da, 2020ko urriaren 1era arte.

  2022ra arte geroratzeak berekin dakar, halaber, zergadunei Batuz ezartzeagatik eragindako gastu guztietarako kenkariak aplikatu ahal izateko epea handitzea. Gastutzat hartzeaz gain, zerga-oinarria murriztuz, 2020an eta 2021ean egindako gastuen % 30eko murrizketa aplikatu ahal izango dute PFEZaren edo Sozietateen gaineko Zergaren kuotan. Lehen 2020an egindako gastuak baino ez ziren zenbatzen.

 14. Borondatezko jakinarazpen telematikoko salbuespenezko sistema bat ezartzea

  Aldez aurretik jakinarazpen telematikoaren sistemari atxikita ez dauden zergadunentzat borondatezko jakinarazpen telematikoko salbuespenezko sistema bat ezartzen da, agintari eskudunek ezarritako mugimenduen murrizketen eta konfinamenduen ondoriozko oztopoei aurre egiteko.

  Sistema horretan, zergadunek 2020ko ekainaren 1a baino lehen telematikoki jakinarazitako egintzen edukia eskuratzen badute, egintza horiek 2020ko ekainaren 1ean jakinarazitzat joko dira. Zergadunek telematikoki jakinarazitako egintzen edukia eskuratzen ez badute, egintza horiek berriz ere bide ez-telematikoz jakinaraziko dira 2020ko ekainaren 1etik aurrera.

 15. Lehentasunez ezartzea jarduketak bideokonferentzia bidez garatzea zergak aplikatzeko prozeduretan, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa erabiltzea izapide jakin batzuetarako

  2020ko abenduaren 31ra arteko lehentasuna ezartzen da, bideokonferentzia-sistemen bidez, Bizkaiko Foru Ogasunak garatutako egiaztapen mugatuko jarduketak, ikuskapen-jarduketak, diru-bilketako jarduketak eta zehapen-prozeduretako jarduketak garatzeko, guztiak ere interesdunen aldez aurreko adostasunarekin, baldin eta interesdunen izaerak aukera ematen badu, jarduketa horien xede diren pertsonek horretarako beharrezko baliabideak badituzte eta lan horiek egiten dituzten langileek pertsona horien nortasuna egiaztatu ahal badute eta berariaz halaxe jasotzen badute eginbide batean.

  Halaber, prozedura telematiko bat gaitzen da eginbideak, aktak eta, hala badagokio, txostenak sinatzeko, Bizkaiko Foru Ogasunak izapidetutako egiaztapen mugatuko, ikuskapeneko, diru-bilketako eta zehapen arloko prozeduretan, bai eta prozedura horietan borondatezko ordezkaritza egiaztatzeko ere, 2020ko abenduaren 31ra arte eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.

  Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren erabilera gaitzen da 2020ko abenduaren 31ra arte, Foru Aldundiaren zerga-administrazioak garatutako zerga-prozeduretan administrazio-espedienteak agerian jartzeko.

  Halaber, aldatu egiten da Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra; aldarazpen horren bidez izaera iraunkorrarekin ezarriko da bidekonferentziaren eta antzeko prozeduren bidez zergak aplikatzeko prozeduretako jarduketak eta tramiteak egitea, horrela aukera emanda egitura-izaerarekin teknologia berriak erabiltzeko zergen aplikazio-prozeduren garapen erabilgarrirako eta, hala denean, baita administrazio-bidean zehapenak ezartzeko eta egintzak berrikusteko prozeduretan ere.

 16. Nekazaritzarako gasolioaren ondoriozko kuotak itzultzeko eskaera-epea atzeratzea

  Atzeratu egin da nekazariek eta abeltzainek gasolioa erosteagatik jasan dituzten hidrokarburoen gaineko zergaren kuoten itzulketa partzialerako eskaera aurkezteko epea, 2020rako. Eskaerak 2020ko irailaren 14tik urriaren 30era bitartean aurkeztu beharko dira, ENBetan eta Gertu bulegoetan. Aldundiak ez du aldatuko itzulketak egiteko data, abendua, eta bizkortu egingo da eskabideen izapidetza.

 17. Zordun handien zerrenda argitaratzeko epea aldatzea

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuari ahalmena eman zaio Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 94 ter artikuluan jasotzen diren zordunen zerrendaren argitaratze-data ezartzea izan dezan, foru agindu bidez, zerrenda horren edukia, publizitatea eta argitaratzeko behar diren izapideak egokiak direla berma daitekeenean. Behin egiaztatuta osasun-arloko agintariek onartutako neurrien aritzeak ahalbidetzen duela zerrenda argitaratzeko behar diren administrazio-izapideak garatzea, foru-agindu bidez erabaki da 2019ko abenduaren 31ko erreferentziako zerrenda 2020ko urriaren 30ean argitaratuko dela Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian(https://www.bizkaia.eus).

 18. Balio Erantsiaren gaineko Zergan, nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide sinplifikatuei uko egitea

  2020. urterako erregimen sinplifikatuen eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubideen aplikazioari uko egitea baimentzen da, lehen hiruhilekoaren autolikidazioa aurkezteagatik. Azken hori ekainaren 1era arte luzatu da, araubide orokorreko arauak aplikatuz, eta ohiz kanpo, 2021eko lehen hiruhilekoari dagokion autolikidazioa aurkeztuta ere aplikatu ahal izango dira, betiere horretarako baldintzak betetzen badira.

Hartu diren neurri horiek xedapen hauetan daude jasota:

 • 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, COVID-19ren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzkoa.
 • 3/2020 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 28a, COVID-19aren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa.
 • 4/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 5(e)koa, COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ostean ekonomia suspertzeko koiunturazko tributu-neurriei buruzkoa.
 • 5/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 5ekoa. Honen bidez, presazko neurriak hartzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga berezietan, COVID-19ri aurre egiteko.
 • 6/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 26koa; honen bidez neurri osagarri batzuk ezartzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zergan, COVID-19aren larrialdi sanitarioaren ondorioz.
 • 7/2020 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 16koa, COVID-19a dela eta, doikuntzak egiteko zerga-neurriei buruzkoa, Sozietateen gaineko Zergan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean.
 • 8/2020 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez zuzendu egiten baitira ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemailean dauden akatsak. Foru-dekretu arauemaile horren bidez, egokitzeko tribu-tu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen erren-taren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-es-kualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta
 • 10/2020 Foru Dekreru arauemailea, urriaren 6koa, COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa. Neurri horiek Sozietateen gaineko Zergan, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta makina edo aparatu automatikoak ustiatuz burutzen den Jokoaren gaineko Zergan aplikatzen dira.
 • 11/2020 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 1ekoa, COVID-19ari lotutako luzapen neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoa.
 • 1/2021 Foru Dekretu Arauemailea, urtarrilaren 12koa, COVID-19ren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zergaren neurri gehigarriei buruzkoa.
 • Otsailaren 23ko 3/2021 Foru Dekretu Arauemailea, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan, balio erantsiaren gaineko zergan, aseguru-primen gaineko zergan eta ekonomi jardueren gaineko zergako tarifetan neurri gehigarriak aplikatzeari buruzkoa.
 • 4/2021 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 23koa, COVID-19arekin lotutako aparteko neurri gehigarriei eta jarduera ekonomikoari berrekiteko laguntzari buruzkoa.
 • 2020ko uztailaren 21eko Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiarena; sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean COVID-19arekin loturiko zergei buruzko doitze-neurrien Foru Dekretu Arauemaileko zioen azalpenean erreferentziazko akats bat konpontzeari buruzkoa.
 • 2020ko urriaren 6ko Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 2020ko Lurralde Historikoan mezenasgoaren ondoreetarako lehentasunezko jardueratzat jotzen dira COVID-19aren aurkako borrokara bideratutako ikerketaren esparruko “COVID-19ari aurka egiteko indibiduo seropositiboen identifikaziorako test serologiko eskalagarrien garapena eta balidazioa” eta “SARS-COV-2ri aurre egiteko biztanleria orokorraren diagnostiko serologikorako erreminta analitikoak eta metabolikoak garatzea” ikerketa-proiektuak. Proiektu horiek Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias CIC Biogune (IFZ: G-95229142) elkarteak garatzen ditu, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren uztailaren 29ko 1367/2020 Foru Aginduaren 1. eta 3. artikuluetan ezarri den hedakuntzarekin.
 • Erabakia, urriaren 6ko 10/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 6. artikulua-ren bigarren paragrafoan euskarazko testuko oker bat zuzentzeari buruz-koa. foru-dekretu arauemaile horren bidez, COVID-19a dela eta presazko tributu-neurri osagarriak hartzen dira zergei buruzko foru arau orokorrean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta makina edo aparatu automatikoak erabiliz egiten den jokoaren gaineko tributuan.
 • 103/2020 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Erregelamendua aldatzen duena, COVID-19ari lotutako salbuespenei dagokienez.
 • 4/2021 Foru Dekretua, urtarrilaren 19koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 21eko 125/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamendua.
 • 663/2020 Foru Agindua, martxoaren 18koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez makina edo aparatu automatikoak ustiatuz Jokoaren gaineko Zergarako eta horri dagokion errekargurako salbuespenezko ordainketa geroratzea ezartzen da.
 • 685/2020 Foru Agindua, martxoaren 26koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez Foru-Agindu hauek aldatzen dira: batetik, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren martxoaren 5eko 541/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez pertsona fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2019ko zergaldiko autolikidaziorako 100 eredua onesten den, bai eta eredu horren aurkezpen telematikoa egiteko prozedura ere. Eta, bestetik, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren martxoaren 5eko 540/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez Ondarearen gaineko Zergaren 2019ko zergaldiko autolikidaziorako 714 eredua onesten den, bai eta eredu horren aurkezpen telematikoa egiteko prozedura ere.
 • 707/2020 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez, COVID-19 osasun-larrialdiaren ondorioz jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoentzako, mikroenpresentzako eta enpresa txikientzako autolikidazioak edo aitorpenak aurkezteko epea zabaltzen da.
 • 716/2020 Foru Agindua, apirilaren 1(e)koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez, jakinarazpen telematikoen salbuespenezko arauak ezartzen dira COVID-19ren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko 1/2020 Foru Dekretu Arauemailean jasotako premiazko neurriak aplikatzeko.
 • 727/2020 Foru Agindua, apirilaren 3(e)koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez, Ogasuneko zuzendari nagusiari eskuordetzen zaio COVID-19 koronabirusaren aurka borrokatzeko hartutako neurriek eragindako ondorio ekonomiko negatiboen eraginpean dauden enpresekin sinatutako hitzarmen berezien aldaketa baimentzeko eskumena.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 749/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa. Honen bidez, tributu-administrazioak egiten dituen zenbait likidazioren borondatezko epea luzatzen da, COVID-19 birusak eragindako osasun-larrialdiaren egoeraren ondorioz.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 810/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 21ekoa. Honen bidez, nekazariek eta abeltzainek gasolioa erosteagatik jasan dituzten hidrokarburoen gaineko zergaren kuoten itzulketa partzialerako eskaera aurkezteko epea aldatzen da, 2020rako.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 870/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, zeinaren bidez 2020ko apirileko kuotaren muga-eguna atzeratzen baita indarreko gerorapen eta zatikapen jakin batzuetan.
 • Ogasuna eta Finantzen foru-diputatuaren 992/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez baimena ematen baita banku-helbideratze batzuk Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 17.1 artikuluan ezarritakoaz bestelako data batean zorduntzeko kontuan.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 999/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa. Honen bidez, Foru-Agindu hauek aldatzen dira: batetik, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren martxoaren 5eko 541/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2019ko zergaldiko autolikidaziorako 100 eredua onesten den, bai eta eredu horren aurkezpen telematikoa egiteko prozedura ere, eta, bestetik, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren martxoaren 5eko 540/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez ondarearen gaineko zergaren 2019ko zergaldiko autolikidaziorako 714 eredua onesten den, bai eta eredu horren aurkezpen telematikoa egiteko prozedura ere. Azkenik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2019ko ekitaldiko autolikidazioari dagokion zenbatekoaren bigarren ordainketa egiteko epea atzeratzen da, salbuespenez.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1031/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa. Honen bidez, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epea luzatzen da, aurkezpen telematikoa nahitaezkoa ez dutenentzat, COVID-19 birusak eragindako osasun-larrialdiaren egoerak sortutako murrizketen ondorioz.
 • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1074/2020 Foru Agindua, ekainaren 5ekoa, zeinaren bidez garatzen baita makina edo aparatu automatikoak erabiliz egiten den jokoaren gaineko tributuaren eta tributu horren gaineko errekarguaren autolikidazioa eta ordainketa egiteko araubidea, COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko, jokoaren sektorean hartutako presazko neurrien ondorioz ustiatzeko baimenen eraginkortasuna aldi baterako etenda duten makinetarako.
 • 1106/2020 Foru Agindua, ekainaren 11koa, Ogasun eta Finantzetako foru diputatuarena; haren bidez garatzen da 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, COVID-19tik eratorritako presazko zerga-neurriei buruzkoa, zenbait zerga-jarduketa bideokonferentziaz eta bide elektronikoz egite aldera.
 • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1137/2020 Foru Agindua, ekainaren 17koa, honako hau ebazten duena: tributu-arloko obligazio osagarri jakin batzuk ez eskatzea sozietateen gaineko zerga ordaintzetik partez salbuetsita dauden entitateei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-araubide berezia aplikatzen duten entitateei, baldin eta entitateok guztiok behar ez bezala aplikatu bazuten Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren apirilaren 1eko 707/2020 Foru Aginduak aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko ezarritako epearen luzatzea.
 • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren ekainaren 17ko 1138/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez garatzen baita 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei buruzkoa, lehendik geroratutako zorrak geroratzeko eskabideak onartu ezin direnerako zor horien gerorapenek behin baino gehiagotan galdu dutelako eraginkortasuna.
 • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1155/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 19koa. Honen bidez zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 94 ter artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten zerga-zorrak edo zehapenak direla-eta Bizkaiko Foru Ogasunaren zordun direnen zerrenda argitaratzeko data ezartzen da.
 • 1367/2020 Foru Agindua, uztailaren 29koa, Ogasun eta Finantza foru-diputatuarena; honen bidez, Covid-19aren aurka borrokatzeko xedearekin 2020an garaturiko ikerketa-jarduerak lehentasunezkotzat jotzeko bete beharreko baldintzak eta prozedura ezartzen dituena.
 • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1738/2020 FORU AGINDUA, urria-ren 19koa, zeinaren bidez garatzen baita 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei bu-ruzkoa, tributu-zorren salbuespenezko gerorapenei dagokionez
 • Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2165/2020 Foru Agindua, abenduaren 14koa. Honen bidez, hurrenez hurren, makinak edo tresna automatikoak ustiatuz burutzen den Jokoaren gaineko Zergari eta horren gaineko errekarguari dagozkion 043-M eta 043-G ereduak aurkezteko eta ordaintzeko epeak aldatzen dira
 • 73/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 12koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2021. urterako.
 • 2207/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa, • Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2207/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa; honen bidez, garatu egiten da 11/2020 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 1ekoa, COVID-19arekin lotutako luzapen-neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoa. B.A.O. 2021/12/27.
 • 118/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 118/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa; honen bidez, 2022ko urtarrilaren 31ra arte luzatzen da muga-eguna 2022ko urtarrilaren 25ean duten aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epea, COVID-19ak eragindako murrizketen ondorioz. B.A.O. 2022/01/18.
 • 2/2020 Instrukzioa, martxoaren 23koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, COVID-19ren ondoriozko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 1/2020 Foru Dekretu Arauemaileari buruzkoa.
 • 3/2020 Instrukzioa, apilaren 3(e)koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, COVID-19 koronabirusak eragindako osasun-larrialdiari dagokionez hartutako premiazko zerga-neurriei buruzkoa.
 • 5/2020 Jarraibidea, maiatzaren 29koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko unean uneko zerga-neurriei buruzko maiatzaren 5eko 4/2020 Foru Dekretu Arauemaileari buruzkoa.
 • Ogasuneko Zuzendaritza NagusiarenOgasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 7/2020 Instrukzioa, uztailaren 1ekoa, 2020ko apirilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa), 2020ko ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (foru-dekretu arauemaile honen bidez, egokitzeko tributu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta) eta COVID-19ak sortutako osasun-larrialdiarekin lotutako tributuen arloko beste gai batzuei buruzkoa.
 • 1/2021 Instrukzioa, otsailaren 8koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena. Honen bidez, zenbait irizpide ezartzen dira, bermerik gabeko gerorapenen arloan egindako aldaketei dagokienez, zeinak 4/2021 Foru Dekretuaren (Bizkaiko Foru Aldundiarena, urtarrilaren 19koa) eta 11/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 7. artikuluaren bidez (abenduaren 1ekoa, COVID-19arekin lotutako luzapen-neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoa) onetsi baitira.