Informazio aitorpenak

340 eredua

Erregistro liburuetan jasotzen diren eragiketei buruzko aitorpenak.

345 eredua

BGAE, Pentsio Planak eta Fondoak, sistema alternatiboak, Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateak, Bermatutako aurreikuspen planak eta ASBPk.

347 eredua

Gainontzekoekiko eragiketen urteko aitorpena. Irailaren 24ko 108/1996 FD

349 eredua

Europako Batasunaren barruko subjektu pasiboekiko eragiketen bilduzko laburpena.

180-10I/115 eredua

180- Higiezinen errentamenduagatiko atxikipenen urteko laburpena.

10I- Hiri higiezinak errentatuta lortutako etekinen ziurtagiria.

115- Higiezinen errentamenduagatiko atxikipenen sarrera (2008ko deskargatik aurrera gehitua).

182 eredua

PFEZren Sozietateen gaineko Zergaren eta ez-egoiliaren Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean kenkaria. Emari, ekarpen eta xedapenei buruzko aitorpen informatiboa.

184 eredua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Sozietateen gaineko Zerga. Ez.egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Errenta-eratxikipenaren aurabideko erakundeak. Urteko aitorpen informatiboa.

187 eredua

Atxikipenak: talde inbertsioko erakundeak.

188 eredua

Atxikipenak: kapitalizazio eragiketak eta aseguruak.

190-10T eredua

190- PFEZren Sozietateen atxikipen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena.

10T- PFEZ. Norberaren lanaren, ekonomi jardueren eta sarien etekinen ziurtagiri.

193 eredua

Kapital Higikorren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak.

720 eredua

Atzerrian diren ondasun eta eskubideei buruzko urteko aitorpena.