DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA OGASUNEAN
DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 3/2018 L. O. DATU PERTSONALEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEA

Tratamenduaren arduraduna eta kontaktua

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia
Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2 48013 Bilbo

Tratamenduaren helburua

Bizkaiko Foru Ogasunak egindakoa, zergapekoei informazioa eta laguntza emateko, bai eta zergak aplikatzeko prozedurak eta zergapekoen jarduerak garatzeko ere, beren eskubideak baliatzean edo zerga-betebeharrak betetzean.

Interesdunaren eskubideak

Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari bidalita, helbide honetara:

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia. (Erregistroa eta Herritarreganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa, Laguntza: Diputazio kalea 7- 48008 Bilbo)
  • BilboBizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko eskualde-bulegoak
  • Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro nagusiak
  • 39/2015 Legean aurreikusitako tokiak

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).

Datuak Babesteko ordezkariaren kontaktu datuak

Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalaren Burua (Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila).

Kale Nagusia, 25 – 48009 Bilbo

Tratamenduaren legitimazioa

  • -Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena
  • -Azaroaren 25eko 27/1983 LEGEA, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei Buruzkoa
  • -12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomi Ituna onetsi duena
  • -Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua

Datuen hartzaileak

Datu pertsonak Bizkaiko foru-aldundiko sailak eta foru herri sektoreaari, Euskal Autonomia Erkidegoko foro-aldundiei, Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberari, Eusko Jaurlaritzako sailei, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari eta beste herri administrazio batzuei utzi ahal izango zaizkie, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru-Arauaen ezarritakoaren arabera.

Datuak gordetzeko epea

Prozedura izapidetzeko beharrezkoa den denbora eta tratamenduaren ondorioz gerta litezkeen erantzukizunen preskripzio-epea amaitzea.

Interesdunen kategorien deskribapena

Interesduna eta/edo haren ordezkaria.

Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzakoen deskribapen orokorra

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedadtutakoari jarraiki.