Kapitalaren Aurrekontuak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak 3.000
Ibilgetu materialaren eskuraketak 5.000
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea) 4.174
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza 15.768
Pasibo arruntaren murrizketa 1.948
Guztira 29.890
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa 29.890
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 29.890
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak
Langileri gastuak 1.043.910
Ibilgetuaren amortizazioa 66.000
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 180.300
Kanpo zerbitzuak 180.000
Bestelako gastuak 300
Finantza gastuak 10
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak) 8.674
Guztira 1.298.894
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 1.245.910
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak
F.A.P.H.S. diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk 5.000
Finantza sarrerak 2.500
Kapital diru-laguntzen egozpena 44.784
Hornikuntzen gaindikina 700
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak)
Guztira 1.298.894