saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

BIZKAIA-BIZKAIALDE FUNDAZIOA: EGOERA BALANTZEA

Taula Excel formatuan deskargatu

AKTIBOA
Aktiboa Aurrekontua Aurreik
A) Aktibo ez zirkulatzailea 407 643
I.Ibilgetu ukiezina 407 643
II.Ondare historikoaren ondasunak
III.Ibilgetu materialak
IV.Inbertsioak higiezinetan
V.Inbertsioak taldeko enpresetan eta epe luzera elkarturikoetan
VI.Epe luzerako inbertsio finantzarioak
VII.Zerga geroratuaren araberako aktiboak
B) Aktibo zirkulatzailea 235.655 235.419
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatzaileak
II.Izakinak
III.Bere jardueraren erabiltzaileak eta beste zordun batzuk
IV.Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 100.000
1.Salmenta eta zerbitzugintzengatiko bezeroak
2.Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera
3.Bestelako zordunak 100.000
V.Inbertsioak taldeko entitatetan eta epe laburrerako elkarturikoetan
VI.Epe laburrerako inbertsio finantzarioak
VII.Epe laburrerako periodokatzeak
VIII.Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 235.655 135.419
AKTIBOA GUZTIRA ( A+ B) 236.062 236.062
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
Guztira Ondare Garbia eta Pasiboa Aurrekontua Aurreik
A) Ondare Garbia 236.062 236.062
A-1) Fondo propioak 236.062 236.062
I.Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 30.050 30.050
1.Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 30.050 30.050
2.Eskatu gabeko sortze dotazioa / Eskatu gabeko gizarte funtsa
II.Erreserbak 206.012 872.242
III.Aurreko ekitaldietako soberakinak (666.230)
IV.Ekitaldiko soberakina
A-2) Egokitzapenak balio aldaketaren arabera
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak
I.Diru-laguntzak
1. Bizkaiko Foru Aldundiarenak
2. Beste batzuenak
II.Dohaintziak eta jasotako legatuak
B) Pasibo ez zirkulatzailea
I.Epe luzerako hornidurak
II.Zorrak epe luzera
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe luzerako beste zor batzuk
III.Taldeko entitate edo enpresa elkartuekiko zorrak epe luzera
IV.Pasiboak geroratutako zergaren arabera
V.Epe luzerako periodokatzeak
C) Pasibo zirkulatzailea
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatz. uztartuta. Pasiboak
II.Epe laburrerako hornidurak
III.Zorrak epe laburrera
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe laburrerako beste zor batzuk
IV.Taldeko entitate edo enpresa elkartuekiko epe laburreko zorrak
V.Onuradunak-artzekodunak
VI.Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
1.Hornitzaileak
2.Bestelako hartzekodunak
VII.Periodokatzeak epe laburrera
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C) 236.062 236.062